جدال با مرگ

Shargh - - روزنامه -

سحرطلوعي: بدون دستکش و بدون ماسک وسط اینهمه زباله پرسه میزنند تا لقمهنانی دربیاورند. زبالهگرد نیستند، شغلشان سروساماندادن به این حجم از پسماند و آشغال تولیدی روزانه شهرشان است. هیچ نظارتی هم بر کار آنها نیســت. اینجا نایروبی، پایتخت کنیاســت. کارگران مرکز جمعآوری زبالههای شهری وسط این حجم متعفن و آلوده، ســعی میکنند پلاســتیک، شیشه، قوطیهای کنســرو فلزی، قطعات چوبی، تکههای پارچهای و کاغذی و دیگر انواع زبالههای خشــک را جدا کنند و به بخشهای دیگر بفرســتند. آنها هرروز باید این فرایند را تکرار کنند و خودشان را در معرض انواع بیماریها قرار دهند.

عکس: یواسایتودی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.