آمریکا برای تهدیدات هستهای آماده میشود

Shargh - - روزنامه -

باز هم حرف از کرهشمالی و برنامههای هستهای و موشکی این کشور است. یواسایتودی صفحه یک خود را با خبر اعلام آمادگی آمریکا برای مقابله با این اتفاق آغاز میکند. تیتر یک یواسایتودی ادعا میکند آمریکا برای نابودی برنامه هستهای کرهشمالی سرعت میگیــرد. در متن گزارش ایــن روزنامه آمده در کمتر از یک ســال دیگر کرهشــمالی حتی میتواند آمریکا را هم در تیررس قرار دهد. موشــکهایی که تا امروز این کشور ســاخته و آزمایش کرده بردی تا حدود آلاســکا دارد. اما تا یک ســال آینده موشــکهای دوربرد کرهشــمالی به آمریکا هم خواهد رســید. منبع ادعای این روزنامه آمریکایی، اظهارات و مســتنداتی است که کارشناسان مراکز امنیتی و تحقیقاتــی آمریکا منتشــر کردهاند. مقامات کرهشــمالی هم در رجزخوانیهای پیاپی خود برای آمریکا و برنامههای هستهایشان تأکید کردهاند تا یک ســال دیگر به هر جا که دوســت داشته باشند میتوانند موشک شــلیک کنند و حملات هستهای خود را صورت دهنــد. در عکس یک این روزنامــه آمریکایی، ترامپ را مشــاهده میکنیم. رئیسجمهور آمریکا کمکم برای ورود به نیمه پایانی دوران ریاستجمهوریاش آماده میشود و نویسنده گزارش یواسایتودی در پی این اســت بداند رئیسجمهور میتواند خودش را نجات دهد یا نه؟ نویســنده گزارش تأکیــد میکنــد ترامپ ادعاهایی کرده که تا امروز نتوانســته آنها را بهدرســتی عملی کند. او بایــد در برنامههایش تجدیدنظر کند و خودش را نجات دهد یا اینکه بپذیرد در ارائه برنامههایش ناتوان بوده و شکست خورده است.

نکته: مدتی است یواسایتودی و البته دیگر رسانههای آمریکایی بر موضوع کرهشمالی متمرکز شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.