هزینه یکمیلیاردی برای خواباندن غائله محافظهکاران

Shargh - - روزنامه -

صفحه یک گاردین با عکسی از اد شیران، بازیگر سریال پرمخاطب بــازی تاج و تخت، آغاز میشــود. ســری هفتم این ســریال پرآوازه راهی بازار شــده و خبرش به صفحه روزنامهها راه پیدا کرده است. این روزنامه بریتانیایی در تیتر یــک خود خبر میدهد خاموشکردن آتش شــورش محافظهکاران در بخش مــدارس، یکمیلیاردو 300 میلیون پوند پای دولت آب خورده اســت. خانم جاســتین گرینینگ، وزیر آمــوزش بریتانیا، بهصراحت گفته بــرای اینکه جلوی اعتراض محافظهکاران را به خاطر افزایش بودجه تحصیلی در مدارس دولتی و رایگان بگیریــم، بیش از یک میلیارد پوند بــرای دیگر مدارس در سراســر بریتانیا هزینه کردهایم. این هزینه تا دو سال آینده هم ادامه خواهد داشت. گاردین ضمن اینکه این ماجرا را در گزارش خود شرح داده، از زاویه دیگری هم به آن پرداخته اســت؛ ازجمله اینکه منبع تأمین این هزینه چه بوده اســت. گاردین نوشته هیچگونه شفافیتی درباره منبع تأمین این هزینه وجود ندارد و همچنین معلوم نیست از بودجه به چه بخشهایی زده شده تا این پول تأمین شود. در بخشی از گزارش گاردین اشاره شده خانم گرینینگ از وزیر خزانهداری کمک خواسته تا در تأمین این هزینه همکاری کند. مطلب دیگر در صفحه یک گاردین مربوط به گفتوگوهای بروکســل درباره برگزیت است. گاردین میگوید نماینده بریتانیا به دلیل ضعف پارلمانی دولت، میز مذاکره را ترک کرده و به لندن بازگشته است. آقای دیوید دیویس قرار است در پارلمان بریتانیا حاضر شود و مشکلات را مطرح کند، سپس به بروکسل و میز مذاکرات بازگردد.

نکته: خبرهای داخلی بریتانیا صفحه یک گاردین را به خود مشغول کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.