یهودیان در مسجد و مسلمانان در خیابان

Shargh - - روزنامه -

صفحــه یک الشرقالاوســط با اشــاره به بحــران قطر آغاز میشــود. ریــاض و قاهــره ســفت و محکــم بر موضــع خود ایســتادهاند و از دوحه خواستهاند به پیشــنهاد ارائهشده رجوع کنــد و برای حل بحران به آن تن دهد. الشرقالاوســط نوشــته مصریها همچنیــن هرگونه بیاحترامی به شــهروندان قطری و عــدم ارائه ویزا به آنها را رد کردهاند. روزنامه الشرقالاوســط در تیتر یک به اظهارات مفتی بزرگ مســجدالاقصی اشاره کرده و نوشــته کار به جایی رســیده که یهودیان در مســجد هستند و مســلمانان برای انجام فریضه به خیابانها و کوچههای اطراف مســجدالاقصی پناه بردهاند. شــیخ محمد حسین تفتیش بدنی مســلمانان و همچنین بســتن دروازههای مســجد به روی آنها را محکوم کرده اســت. عکســی که این روزنامه در صفحه یک خود منتشــر کرده، زنی مسلمان را در جمعی از نیروهای پلیس اســرائیلی نشــان میدهد که تلاش میکند وارد مسجدالاقصی شــود. نیروهای پلیس مانع ورود او میشوند. الشرقالاوسط در بخشی از صفحه یک خود به واکنش سردار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، به تحریمهای آمریکایی پرداخته است. باقری برای پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه خطونشان کشیده است. در این گزارش به دستگیری حسین فریدون، برادر رئیسجمهور ایران و بستریشدن او در بیمارستان نیز اشاره شده است.

نکته: خبرهای متنوعی از سراسر جهان در صفحه یک الشرقالاوسط به چشم میخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.