در مسئله قطر نظارت خارجی لازم است

Shargh - - روزنامه -

دکتر انور قرقاش، معاون وزیر خارجــه امارات، راهی بریتانیا شده تا در گاتهام هاوس سخنرانی کند. او در حاشیه این برنامه از قطر و بحران این کشور برای همسایههایش حرف زده است. روزنامه نشــنال امارات در تیتر یک به این اظهارات پرداخته و از قول دکتر قرقاش، نوشــته: نظارت بینالمللی به ریاست آمریکا برای حل این بحران لازم اســت. علت این ادعا این اســت مبادا قطر زیر حرفهایــش بزند و فراموش کند چــه تعهداتی داده و چه ادعاهایی را مطرح کرده اســت. اینطور به نظر میرســد بحران قطر وارد فاز جدیدی شده است. کویت میانجیگری را بر عهده گرفته و آمریکا هم با رفتوآمدهایی که در منطقه داشته و پیشــنهاداتی کــه داده، طرفین را برای حل بحران و مشــکل آماده کرده اســت. روزنامه نشــنال در عکس یک عمر البشــیر، رئیسجمهور ســودان و شــیخمحمد بنزائد را در کاخ دریا به تصویر کشــیده است. رئیسجمهور سودان راهی امارات شده و مقامات اماراتی به اســتقبالش رفتهاند. چیزی درباره علت این سفر در صفحه یک منتشر نشده است. نشنال در مطلبی دیگر خبر میدهد نخستین مرکز بازپروری زنان معتاد در دوبی راهاندازی خواهد شــد. ژانویه گذشته یک مرکز بازپروری و ترک معتادان برای مردان در دوبی افتتاح شد، اما مسئولان این مرکز ادعا میکنند آنها به دنبال راهاندازی مجموعهای خاص برای زنان هستند.

نکته: خبرهای منطقه در صفحه یک نشنال کمرنگتر از همیشه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.