لیست امید برای نظام پزشکی

Shargh - - جامعه -

شــرق: انتخابات ســازمان نظام پزشــکی امسال برخلاف سالهای پیش، با تکاپو و شور و هیجان زیادی همراه شده است. برای این انتخابات درونسازمانی که در روز جمعه برگزار میشــود، پزشکان اصلاحطلب اقدام به ارائه فهرســتی با نام «لیست امید» کردهاند. در این فهرست نام افرادی مانند دکتر مصطفی معین و دکتر نوربخش، رئیس ســازمان تأمین اجتماعی، به چشم میخورد و بقیه افراد عمدتا رؤسای انجمنهای پزشکی و حوزه سلامت هستند.

دکتر محمد بیات، رئیس دانشــکده دندانپزشکی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران و رئیس هیئت عالی انتظامی ســازمان نظام پزشــکی که نامــش در این فهرست به چشم میخورد، در گفتوگو با «شرق» در ارتباط با دلیل اهمیت این انتخابات، توضیح داد: «در واقع کســانی که دارای تجربه کافی در حوزه سلامت هستند، افراد باارزشی هستند و ایدههای بسیار خوبی دارند که ســازمان نظام پزشــکی همه اینها را یکجا جمع کرده و این بار با نام لیست امید آن را ارائه داده است. این فهرســت در سالهای گذشته با نام ائتلاف ســفید عرضه میشــد که امســال با توجه و عنایت بخشی از این جامعه و تفکر نزدیک به اصلاحطلبی، به نام لیست امید مطرح شد».

به گفته وی، سازمان نظام پزشکی در واقع سازمان مستقلی اســت که بر اساس مصوبه مجلس تشکیل میشود و شاغلان همه حِرف پزشکی را در بر میگیرد و وظایفی مانند تنظیم روابط حرفهای و تأمین منابع و رابطــه بین این صنف، دولت و قوه قضائیه را بر عهده دارد؛ بهطوریکــه خطاهایی را که در حوزه ســلامت اتفاق میافتد، پیگیری کرده و بررسی میکند. بر همین اساس است که سازمانی بسیار مهم در حوزه سلامت تلقی میشــود و در راستای حفظ و ارتقای سلامت و روابط بین حرفه پزشکی و مجموعه دولت، مجلس و قوه قضائیه نقش مهمی ایفا میکند.

محمــد بیات در پاســخ به اینکه آیــا اعضای این فهرســت پیش از این نیز در انتخابات نظام پزشــکی کرسیهایی به دست آورده بودند، توضیح داد: «بهجز یک دوره که ردصلاحیتهایی در ســطح بسیار وسیع رخ داد و نظام پزشــکی تضعیف شــد، در دورهای که همزمان با مجلس ششم بود، موقعیت چشمگیری به دست آورد و فعالیتهای مناسبی انجام داد؛ ازجمله تغییــرات مربوط به قانــون نظام پزشــکی که برای بالاتررفتن توان و کارایی سازمان نقش مؤثری داشت؛ اما در دورههای بعد، این توان از سوی دولت در اموری مثل حق تعیین تعرفه و رونق رســیدگی به تخلفات بســیار تضعیف شــد. این ســازمان برای تأمین منابع خود مستقل اســت و اگرچه گردش مالی چندانی در آن صــورت نمیگیرد؛ اما مســتقل اســت و از دولت هیچ بودجهای دریافت نمیکند. در سالهای گذشته برای انتشــار کتاب یــا ماننــد آن، کمکهایی صورت میگرفت؛ اما درحالحاضر هیچ کمکی وجود ندارد. بههرحال، تنظیم روابط بین دولت و این صنف، تبدیل به یک ضرورت شــده است. مشکلاتی در پرداختها وجــود دارد و تنظیماتی بایــد در تعرفهها اتفاق افتد که بر عهده ســازمان است و برای پیشبرد این اهداف، نیاز است ســازمان تبدیل به ســازمان مقتدری شود. درحالحاضر، سازمان انتقاداتی به عملکرد وزارت در طرح تحول ســلامت دارد که در هیئت نظام پزشکی قصد داریم به آنپردازیم».

ســازمان نظام پزشــکی سازمان مســتقل صنف پزشکان است که درحالحاضر دارای 247 هزار عضو است و پنج هزارو 176 کاندیدا برای این انتخابات تأیید صلاحیت شدهاند که در این میان، 61 درصد مربوط به گروه پزشکی هســتند. 75 درصد این کاندیداها مرد و 25 درصد زن هســتند. در این میان، این سازمان اقدام به تشــکیل فهرستی متشــکل از 16 پزشک نزدیک به جریان اصلاحطلبی کرده اســت. سید تقی نوربخش، مصطفی معین، مجتبی سالاریفر، ناهید خداکرمی، صادق احمدآخوندی، ایرج فاضل، علیرضا ســلیمی، ابوالفضل سروش، ســعید تاملی، سیدمهدی طبائی، محبوبه گلستانی، محمدعلی محسنیبندپی، محمد بیات، مرتضی خیرآبادی و مهدی پیرصالحی نامهای این فهرست هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.