بنا نداریم نیروهای دانشگاه آزاد را بیسبب کنار بگذاریم

Shargh - - جامعه -

ایلنــا: رئیس هیئت امنــای دانشــگاه آزاد با بیان اینکه دانشــگاه آزاد بــرای همه ملت ایران اســت، گفت: بنا نداریم کســانی را که سالها در این دانشگاه حضور داشــتند، بیســبب کنار بگذاریــم. علیاکبر ولایتــی در اولین جلســه هیئتمدیره دانشــگاه آزاد گفت: هیئــت امنای دانشــگاه آزاد در جلســاتی که داشــتند، به این نتیجه رسیدند که آقای فرهاد رهبر را بهعنوان سرپرســت جدید این دانشگاه معرفی کنند و امیدواریم شــورایعالی انقلاب فرهنگی نیز مصوبه هیئت امنای دانشــگاه آزاد را تأیید کنند. او با اشاره به تاریخچه دانشــگاه آزاد گفت: دانشــگاه آزاد اسلامی یکی از دســتاوردهای مهم نظام جمهوری اســلامی ایران است. این دانشــگاه از نفس گرم و مقدس امام راحل ایجاد شــد. رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد با بیان اینکه ســران ســه قوه در زمان حیات امام راحل )ره( اهتمام ویژهای برای تأسیس این دانشگاه داشتند، گفت: از آقای جاســبی، میرزاده، نوریان و دانشجو که برای توســعه کمّی و کیفی این دانشگاه تلاش کردند، بسیار سپاسگزارم. ما هیچ ملتی را نمیشناسیم که تا این اندازه طالب علم و دانش باشــند. ولایتی با بیان اینکه ایــران به لحاظ تعداد دانشــجو رتبه اول را در منطقه دارد، گفت: دانشــگاه آزاد بــه امر امام راحل )ره( تأســیس شــد و مقام معظم رهبری نیز عنایت ویژهای به این دانشگاه داشته و معتقدند دانشگاه آزاد پاسخگوی نیازهای علم و فناوری و دانشمحور بوده است. ولایتی با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره دانشــگاه آزاد گفت: نــگاه و جهتگیری ما در دانشگاه آزاد برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری در توسعه دانش و فناوری است؛ ازهمینرو ما بنا نداریم از نیروهــای دانشــگاه آزاد که سالهاســت در اینجا زحمت کشیدهاند، استفاده نکرده و آنها بیسبب کنار گذاشته شوند؛ بلکه ما قدر زحمات همه را میدانیم و معتقدیم باید از دانش و تجربه آنها اســتفاده کنیم. او ادامه داد: اما معتقدیم ازآنجاکه دانشگاه آزاد برای همه ملت ایران است، همه استادان و دانشجویان نیز میتوانند از این دانشــگاه استفاده کرده و اگر استادی در دانشــگاه دیگــری فعالیت میکنــد، میتواند به صورت پارهوقت در این دانشگاه نیز فعال شود. ولایتی خاطرنشــان کرد: از زحمات آقــای نوریان که با کمال صبر و متانت سرپرســتی دانشگاه را در کنار دبیر کلی هیئت مؤسس این دانشگاه پذیرفتند، تشکر میکنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.