آخرین وضعیت تعویض کارتهای قدیمی سربازی

Shargh - - جامعه -

ایسنا: جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجــا اعلام کــرد که طــرح تعویــض کارتهای کاغذی معافیت و پایان خدمــت همچنان ادامه دارد و کارتهای قدیمی فاقد اعتبارند.

ســردار ابراهیــم کریمی دربــاره اجرای طرح تعویــض کارتهــای پایــان خدمــت و معافیت قدیمی اظهار کرد: این طرح از سال 90 آغاز شد و همچنان اجرایش ادامه دارد و براســاس آن همه افرادی که از ســال 60 و پس از آن کارت معافیت یا پایان خدمت ســربازی دریافــت کردهاند، باید با مراجعه بــه دفاتر پلیس+10 نســبت به تعویض کارت خــود اقدام کننــد. وی با بیــان اینکه همه کارتهای کاغذی پایــان خدمت و معافیت که از سال 60 و بعد از آن صادر شده، فاقد اعتبار است، اظهار کرد: هیچ خدماتی به دارندگان این دسته از کارتها ارائه نخواهد شد و یکسری محرومیتها که برای مشــمولان غایب وجــود دارد درباره این افــراد هم اعمال خواهد شــد بــرای مثال امکان دریافت گذرنامه برایشان وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.