پرونده داربی اروپایی بسته شد

Shargh - - ورزش -

داربی پرماجرا سرانجام لغو شد. استقلال و پرسپولیس قرار بود شنبهشب یک بازی دوستانه در آلمان برگــزار کنند؛ دیداری که در همین هفتــه دهها بار خبر لغو و برگزاریاش در صدر اخبار قرار گرفت. برانکو ایوانکوویچ دیروز ظهر آب پاکی را روی دســت برگزارکننده داربی اروپایی ریخت. او عنوان کرد پرسپولیس در داربی 3١ تیر شرکت نمیکند و درعوض 3۰ تیر در بازی سوپرجام به مصاف نفت تهران میرود. دیروز هم تناقض درباره برگزاری داربی ۸۵ وجود داشت. در شرایطی که مدیریت و سرمربی پرسپولیس صراحتا از حضــور در بازی ســوپرجام میگفتند، برگزارکننده بازی از لغو بازی اظهــار بیاطلاعی میکرد. علیرضا شیرازی، مسئول سامانه پیامکی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که برگزارکننده این دیدار دوستانه است، در گفتوگو با «شــرق» درباره سرنوشــت بازی گفت: «رســما هیچیک از دو باشــگاه و هیچ نهاد دیگری لغو بازی را به ما اعلام نکردند و حتی به صورت شــفاهی عنوان میکنند که بازی خواهند کرد. ما واقعا نمیدانیــم دلیل شــرکتنکردن دو تیم در این دیدار چیســت. ما فقط مجری این پــروژه بودیم. وقتی دو باشگاه، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش درباره لغو بازی اطلاعی به ما ندادهاند و پیش از این هم تمامی اقداماتشان در راستای انجام بازی بوده، ما متوجه نمیشویم چه خبر است».برخی خبرگزاریها مخالفت نهادهــای امنیتی با انجــام این بازی در آلمان را دلیل اصلی لغو آن میدانند. شــیرازی اما تأکید دارد اگر چنین موضوعی وجود داشــت باید به او هم اطلاع داده میشــد. بههرحال این بازی دوستانه یکبار دیگر بینظمی و بیبرنامگی در فوتبال ایران را نشــان داد. اینبار این بینظمی به خارج از مرزها هم صادر شد. مدیران باشگاه بیلهفلد متوجه شدند در فوتبال ایران چگونه برنامهها پیش میرود. ایرانیهای مقیم اروپا هم که دلشــان برای بیبرنامگیهای مدیران ایرانی تنگ شده بود، دلتنگیشان برطرف شد. تا دیروز صبح پنج هزار نفر بلیت این بازی را خریداری کرده بودند که یک استقبال بسیار خوب محسوب میشود. سایتی که بلیت بازی را میفروخت مجبور اســت پول خریداران را پس بدهد. از طرفی آن دســته از ایرانیها که برای سفر به بیلهفلد و اسکان در این شهر برنامهریزی کردند بیشتر از بقیه غافلگیر شدند. مشخص نیست چرا برگزاری این بازی به یک معما تبدیل شــده است. برخی رسانهها از برگزارکننده انتقاد میکنند و تأکید دارند اصرار حامی مالی مشــترک دو باشــگاه باعث شد تا آنها زیر فشار اسپانســر تن به این داربی بدهند. در ســوی دیگر نظریههای دیگری هم مطرح اســت، از جمله مســائل امنیتی، راضینبودن دو تیم و... . بههرترتیب آنچه مشخص است، لغو این بازی یک ضرر چنددهمیلیونی بهجا گذاشت. هزینه ویزا، پرداخت کارمزد فروش بلیت، هزینه لغوکردن پرواز و اجاره ورزشگاه بیلهفلد. علیرضا شیرازی این هزینهها را حدود 3۰۰میلیون تومان برآورد میکند که حالا دو باشگاه مجبور به پرداخت آن هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.