مجید فرزين رکورد جهان را شکست

Shargh - - ورزش -

شرق: بیستوچهارمین دوره رقابتهــاي وزنهبــرداري قهرماني کشــور جانبــازان و معلولین، پایان خوشي براي اهالي این رشــته داشــت. جایي که یک رکــورد جهاني دیگر از وزنهبــرداري جانبازان و معلولیــن به نــام ایران زده شــد. مجید فرزین که رکورد دســته ۸۰ کیلوگــرم جهان و بازيهاي پاراالمپیک را در اختیار دارد، دســت به کار بزرگي زد و توانست رکورد جهاني دسته ۸۸ کیلوگرم را هم از آنِ خود کند.

این وزنهبردار معلول در حالي به این موفقیت رســید که براي نخســتینبار بود که در دسته ۸۸ کیلوگرم بــه روي تخته ميرفت. او به «شــرق» گفت: «مسابقات قهرماني کشور ما به دلیل اینکه بــا نظارت نماینده کمیتــه بینالمللي پاراالمپیک برگزار ميشــود، واقعا از ســطح بالایي برخوردار است. خوشــبختانه ما هم تمرینات خیلي منظم و منسجمي را براي حضور در این رقابتها پشت ســر گذاشــته بودیم. براي همین بــه رکوردزدن فکــر ميکردم. دســته تخصصي که مــن در آن وزنــه ميزنم ۸۰ کیلوگرم اســت اما با صلاحدید کادر فني تیم ملي امســال در دسته ۸۸ کیلوگرم شرکت کردم. خیلي خوشحالم که در اولین میدان توانستم در این دســته خوب ظاهر شوم و رکورد دنیا را بزنم».

رکــورد جهانــي دســته ۸۸ کیلوگــرم، ۲33 کیلوگــرم بود کــه فرزین آن را بــه ۲3۸ کیلوگرم رساند. این وزنهبردار اردبیلي امیدوار است که در رویدادهــاي بینالمللي پیشرو باز هم این رکورد را جابهجا کند: «این مسابقات چون با حضور ناظر کمیته بینالمللــي المپیک بود، رســمیت کامل داشــت و الان اســم من به عنوان نفر اول دسته ۸۸ کیلوگــرم در وزنهبرداري جانبازان و معلولین دنیا ثبت شده اســت. اما ميخواهم این کار را در رقابتهــاي خــارج از کشــور که بــا قضاوت داوران درجــه یــک جهان برگزار ميشود، یک بــار دیگــر انجام دهم». هــدف اصلي فرزیــن اما مســابقات وزنهبــرداري قهرماني جهــان جانبــازان و معلولین ۲۰١۷ اســت که اول مهر ماه در مکزیک برگزار ميشــود. او به جابهجایــي دوباره رکورد دســته ۸۰ کیلوگرم فکر ميکند: «من سال گذشته در بازيهــاي پاراالمپیــک ۲۰١۶ ریــو رکورد این دسته را زدم که ۲4۰ کیلوگرم است؛ درحالحاضر برنامهام این اســت که این رکورد را در مسابقات جهاني مکزیک به ۲۵۰ کیلوگرم برسانم».

او که دو مــدال طلاي بازيهــاي پاراالمپیک ۲۰١۵ لنــدن و ۲۰١۶ ریودوژانیــرو را در کارنامــه دارد، با 33 ســال به کسب ســومین مدال طلاي خود در این رویــداد بزرگ امیدوار اســت: «فعلا شــرایط بدنيام خوب اســت و تا آنجا که نفس داشــته باشــم، در خدمت تیم ملي هستم. پشت من هم کس دیگري نیســت که بخواهد در دسته ۸۰ کیلوگرم حرفي براي گفتن داشته باشد. اولین پله براي سومین حضورم در بازيهاي پاراالمپیک ۲۰۲۰ توکیــو همین مســابقات جهانــي مکزیک اســت. انشــاءالله اگر خوب جلو بروم ميتوانم مــدال طــلاي پاراالمپیک ۲۰۲۰ توکیــو را هم به دست آورم».

آخرین روز رقابتهــاي وزنهبرداري قهرماني کشور جانبازان و معلولین، دیروز در حالي خاتمه یافت که علاوه بر رکوردزني مجید فرزین، ســامان رضي هم در دســته ١۰۷ کیلوگــرم با ثبت رکورد ۲34 کیلوگرم بــه عنوان قهرماني دســت یافت و رکــورد جهان را در این دســته تکرار کرد. رضي که در دســته ۹۷ کیلوگرم فعالیت ميکند، در این رقابتها بــراي اولینبار با صلاحدید کادر فني در دستهاي بالاتر شرکت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.