ابزارهاي ترامپ علیه ایران

Shargh - - ورزش -

موضوع پذیرش شــاه بیمار ایران نیــز با مرگ او و قرارداد الجزایر منتفي اســت، اما مســئله و بهانه اصلــي این خصومــت، نگراني اســرائیل و آمریکا از تداوم سیاســتهاي تهدیدآمیز نســبت به اســرائیل اســت. با اینکه وزیر خارجه ایران چندبار اعلام کرده که ایران در اقدام نظامي علیه هیچ کشوري پیشقدم نخواهد شد، این بهانه مطرح است که ایران، اسرائیل را یک کشــور نميداند. همچنین ادامه حمایت ایران از گروههاي مقاومت فلســطیني به این نگراني دامن ميزند. ترامپ جایي براي تردید باقي نگذاشته است که تمایلی به درگیري نظامي و رویارویي پیادهنظامش با ایران ندارد، بلکه ترجیح ميدهد کشورهاي رقیب را در منطقه به جان یکدیگر بیندازد و آنها را تضعیف کند. آمریکا و اســرائیل از اینکه عربســتان بهشــدت مسلح شود نیز در درازمدت خشنود نیستند زیرا نگران آن هســتند که تغییري ناگهاني در نظام ســلطنتي، عربستان را نیز وارد جرگه مقاومت علیه اسرائیل کند، اما عجالتا عربستان از تحولات عراق و انسجام دولت مرکــزي متکي به حمایت اکثریت شــیعه نیز راضي نیست و دست از تحریک براي تضعیف آن برنخواهد داشــت، زیرا عراق ثروتمند توانایي آن را دارد که راه صنعتيشدن و پیشرفت را با سرعت بیشتري بپیماید. عربستان براي تضعیف عراق از ضربهزدنهاي نیابتي به آن کشــور فروگــذار نخواهد کــرد. اظهارات اخیر تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا، در پاســخ تقاضاهاي صریح عربســتان و امارات درباره تــلاش براي تغییر نظام ایــران را نیز ميتوان در قالــب همان حمایت بيقیدوشــرط آمریکا از اسرائیل و درواقع پاسخي به تبلیغات پیشــین درباره تغییر نظام در ایران دانست. آمریکا ميکوشــد با ادامه تهدیــد و ایجاد مزاحمت، بــا روند توســعه اقتصادي ایــران مقابله کنــد، زیرا این توســعه در شــرایط آرامش و تعامل بینالمللي امکانپذیر اســت؛ به همین دلیل در توافق با روسیه نیــز ناحیه مجاور جنوب لبنان و بلنديهاي جولان و بخشــي از مرز اردن را مشمول آتشبس کرده است تا درواقع اســرائیل گذشــته از بلنديهــاي جولان، داراي سپر حفاظتي مضاعفي شود. بههرحال در این رابطه حمایت ایران از قطعنامههاي شــوراي امنیت و پشــتیباني از حقوق مردم فلســطین بــا همراهي کشورهاي عربي ميتواند از فشارها بکاهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.