انتقاد «خسرویوفا» از روند تصویب اساسنامه کمیته ملی المپیک

Shargh - - ورزش -

رئیس فدراســیون جانبازان و معلــولان و کمیته ملی از تصویبنشــدن اساسنامه کمیته ملی المپیک و پاراالمپیــک انتقاد کــرد. به گزارش ســایت کمیته ملی پاراالمپیک، محمود خسرویوفا، دراینباره گفت «اساسنامه کمیته ملی المپیک باید در سه ماه تحویل دولت میشــد تا به تصویب نهایی میرسید. فرصت قانونی از مهرماه سال گذشته که قانون ابلاغ شد، آغاز شــد؛ اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. ما پیش از آنکه اساسنامه کمیته ملی المپیک از وزارت ورزش و جوانان به هیئت دولت ارسال شود، این پیشنهاد را داده بودیم که اساسنامه باید از سوی اعضای مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و پس از اینکه اصلاح نهایی توسط اعضای مجمع صورت گرفت، تحویل دولت شود، اما متأسفانه نهتنها این کار صورت نگرفت، بلکه با وقفه زیادی نیز اساســنامه به هیئت دولت ارجاع داده شد. به همراه علی مرادی )رئیس فدراسیون وزنهبرداری( و مهدی علینژاد )رئیس فدراسیون ووشو( که اعضای مجمع کمیته ملی المپیک هســتیم، به ایــن موضوع انتقاد کردیم که روند پیشــرفت اساسنامه نیز با تأخیر مواجه بوده اســت. آنها پیش از ارســال اساسنامه به دولت، باید نظرات مشورتی نیز از اعضای مجمع میگرفتند و بعد آن را به دولت ارســال میکردند». او درباره تأخیر در برگــزاری مجمع انتخابات کمیتــه ملی المپیک و پاراالمپیــک، توضیح داد : «اگر اساســنامه کمیته ملی المپیــک بهموقــع تحویــل وزارت ورزش و جوانان و دولت میشد انتخابات نیز بهموقع صورت میگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.