هاشمیه متقیان، هفتمین مدالآور ایران در پارادوومیدانی جهانی

Shargh - - ورزش -

پرتابگر نیــزه بانوی ایران، موفق به کســب مدال نقره در رقابتهای جهانی پارادوومیدانی شد، ضمن اینکه توانســت رکورد آســیا را هم بهبود ببخشد. به گزارش سایت کمیته ملی پاراالمپیک، هاشمیه متقیان دوشنبهشــب در ورزشگاه المپیکپارک لندن با پرتابی به میزان ۲۰مترو ۶۶ ســانتیمتر موفق به کسب مدال نقــره در ماده پرتــاب نیزه کلاس ‪F ۵۶‬شــد و رکورد خود را نیز ١٤ ســانتیمتر ارتقا داد. در این ماده «دایانا دادزیته»، از لتونی با پرتابــی به میزان ۲۷مترو هفت سانتیمتر موفق به کسب مدال طلا شد، ضمن اینکه رکورد جهان را هم بهبود بخشید. کاروان ۰ ۲نفره ایران ایران قبل از مدال متقیان تا پایان روز سوم این رقابتها موفق به کسب شش مدال، شامل چهار مدال نقره و دو مدال برنز، شده بود. جواد حردانی در پرتاب وزنه، علی محمدیاری در پرتاب دیســک، محسن کائدی در پرتاب وزنه و مهران نکوییمجد در پرتاب وزنه موفق به کســب مدال نقره شــدهاند و محســن مجیدی در پرتاب دیسک و علیاصغر جوانمردی در پرتاب وزنه مدال برنز کسب کردهاند. هزارو ١۵۰ دوومیدانیکار از ۹۰ کشــور جهان در این رقابتها که در لندن در حال برگزاری است، حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.