راه روشن صادق

Shargh - - ورزش -

ایــن تعبیر زمانی که به گوش آن حضرت رســید، چنان برآشــفت که از شدت اندوه اشک ریخت و آنان را مشرک و فاســق نامید و هرچه زودتر خواهان توبه آنان به دین حنیف شــد و از یاران و شاگردان خواست از همراهــی با این جماعت دریغ کننــد تا اینان به راه حقیقــت برگردند. فرموده امام این بود که از آنچه در کتب بیشمار حدیثی باقی مانده، تنها آنچه را با نص قرآن و ســنت پیامبر )ص( همخوانی و توافق روشن دارد، بپذیرند و جز آن را دور بریزند! آموزههای آشکار این چراغ هدایت و دیگر پیشوایان دینی، به طور کامل فرا راه همه رهروان و شیعیان ایشان قرار گرفته است و عذری پذیرفته نیست که بازهم در مجالس مذهبی و منابر، تعابیر غلوآمیــزی به کار رود. کارگزاران دینی بیــش از دیگر آگاهان جامعه، قدرت تأثیر بر این افراد را دارا هســتند؛ زیرا در اینگونه مسائل آلوده به شرک، بیتفاوتی اکابر قوم میتواند پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.