دعوت از کیروش برای حضور در قرعهکشی جام جهانی

Shargh - - ورزش -

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به مراسم قرعهکشی رقابتهــای جام جهانی ۲۰١۸ روســیه دعوت شــد. بــه گزارش فارس، تیم ملی فوتبــال ایران، ۲۲ خرداد امسال بعد از برتری مقابل ازبکستان، صعودش را بعد از روسیه میزبان و برزیل بهعنوان سومین کشور جهان به جام جهانی ۲۰١۸ روســیه مســجل کرد. بر همین اســاس، قرار است مراسم قرعهکشی این رقابتها در تاریخ ١۰ آذر سال جاری در کاخ کرملین مسکو انجام شود. در همین راستا، سرمربیان و مسئولان فدراسیون کشــورهای صعودکننده به این رقابتها به مراســم قرعهکشــی دعوت شدهاند که براســاس آن میتوان به دعوت از کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال کشــورمان نیز اشــاره کرد. درحالحاضر اعضــای کادرفنی تیــم ملی با حضور در شــهرهای مختلف روسیه به دنبال پیداکردن کمپی مناسب برای برگزاری اردوی آمادهسازی ملیپوشان کشورمان قبل از رقابتهای جام جهانی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.