ترابی قراردادش را با سایپا تمدید کرد

Shargh - - ورزش -

بازیکن جوان ســایپا قراردادش را با این باشــگاه تمدید کرد. به گزارش ایسنا، مهدی ترابی پس از اینکه صحبت از حضورش در تیــم آژاکس بود، قراردادش را دو فصــل دیگر با تیم فوتبال ســایپا تمدید کرد. این بازیکن ملیپوش در لیگ پانزدهم بهعنوان پدیده لیگ انتخاب شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.