انتظار رسیدگی عادلانه داریم

Shargh - - سیاست -

نوبخت در پاســخ به این پرســش که آیا بازداشت حســین فریدون تأثیري بر تصمیم روحاني در چینش کابینه دارد، گفت: «این مواردي که شــما اشاره کردید تأثیري بــر اراده روحاني ندارد. رئیسجمهور بســیار صبور و خویشــتندار عمل ميکند و بســیار هم زیرک اســت و ميداند برخي اقدامات براي برهمزدن ثبات انجام ميشــود بنابراین رئیسجمهور با این اقدامات از مســیر اعتدال خارج نميشــود».او درباره اینکه آیا دولت در مقابله با فســاد خط قرمزي دارد، تأکید کرد: «دولت هم هیچ خط قرمزي براي مبارزه با فساد ندارد و معتقد اســت با هر عامل فسادي باید مقابله شود.» نوبخت در بخش دیگري از این نشست درباره قرارداد توتال و انتقادات مطرحشده به این قرارداد، افزود : «این نکته مطرح ميشــود که چرا ســهم ایران کمتر از 20 درصد اســت؟ درحاليکه این قراداد دو طرف دارد که یک طرف آن شــرکت ملي نفت ایــران و طرف مقابل شــرکتهاي توتال، شــرکت چیني و پتروپارس است. ما دنبال ســرمایهگذاري خارجي هستیم، ولي چون به دنبال انتقال تکنولوژي هم هستیم، از شرکت پتروپارس به عنوان شرکت ایراني خواستیم در کنار شرکت توتال و شرکت چیني باشد».محمدباقر نوبخت با بیان اینکه دولت به نظر منتقدان به این قرارداد احترام ميگذارد، گفــت : «راه تأمین منافع ملي، طرح ســهفوریتي براي توقف این قرارداد نیســت. البته همه کســاني که فکر ميکنند در این قرارداد رفتار غیرقانوني شده است، به جاي تشویش اذهان عمومي، هر سند و مدرکي دارند به قوه قضائیه ارائه کنند، زیرا تشویش اذهان عمومي جرم اســت».او درخصوص مسائل مطرحشده درباره محرمانهبودن این قرارداد گفت: «قرار شــد چارچوب محرمانگــي و رازداري را از این به بعد شــوراي عالي امنیــت ملي نظارت کند اما این قرارداد قبل از آنکه در هیئت وزیران تصویب و به شــوراي عالي امنیت ملي فرستاده شود، این بخش کار انجام شده بود، مشکلي ندارد که مجوز شــوراي عالي امنیــت ملي را دریافت کند .»

ســخنگوي دولت در پاسخ به ســؤال خبرنگاري درباره صحبتهاي اخیر ظریف درباره احتمال خروج ایــران از برجام به خاطــر نقض آن از طــرف مقابل، گفت: «شــوراي عالــي امنیت ملي کارگــروه ویژهاي بــراي نظارت بر برجام دارد و مــوارد نقض برجام که منافع ما را مخدوش کند، پیگیــري ميکند. در داخل کشــور هنوز اعلام نشــده که نقض برجــام در حدي است که باید نسبت به آن شکایت کرد. بنابراین اجازه دهیم سیاســتمداران هم حرفهاي سیاســي خود را بزننــد و اجازه دهیم آنها هــم اظهارنظر کنند، زیرا سیاســتمداران در مجامع بینالمللي متناسب با آن شــرایط صحبت ميکنند، ولــي نباید به صحبتهاي وزارت خارجــه در آن مجمع که در پاســخ به یک نفر بیان شــد، در داخل کشور استناد شود».نوبخت افزود: «دولت قبلي آمریکا رفته و دولت جدیدي سر کار آمده که به دنبال پارهکردن برجام بود. دولت فعلي آمریکا از ذکاوت سیاســي کافي برخوردار نیست. چه لزومي دارد آقاي ظریف با همتاي آمریکایي خود که اینگونه فکر ميکند، مذاکره انجام دهد. اگر لازم باشــد درباره منافع خودمان مذاکره انجام ميدهیم. البته نه با این مجموعه دولت آمریکا .»

دولت پیگیر بازگشت اموال زنجاني است

سخنگوي دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» مبني بر اینکه وکیل شــرکت ملي نفت از پیشنویس قرارداد با شــرکاي خارجي بابک زنجاني ســخن گفته اســت، آیا این موضوعات نوعي وقتکشــي از ســوي این متهم نیســت، گفت: «قوه قضائیه مصمم است در ایــن رابطه منافع ملي را تأمین کنــد و دولت نیز پیگیر موضوع اســت چراکه عدد بالایي از پول مردم نزد این فرد است». او همچنین درباره اینکه آیا سرنخ جدیدي به دست آمده که منجر به امضاي این پیشنویس شده اســت، گفت: «در این زمینه بيخبر هســتم».او درباره رویکرد دولت نســبت به اعطاي تابعیــت به فرزندان زنان ایراني که همســر خارجي دارند نیز گفت: «چنین بحثي در مجلس مطرح اســت که دولــت هم به آن کمک ميکند».نوبخت همچنین درباره سرنوشت افراد متعــرض به رئیسجمهور در روز قدس گفت: «اطلاع دارم این افراد شناسایي شــدهاند اما باید منتظر باشیم اقدام قاطع و قانوني نسبت به این افراد متخلف انجام شود و در این مورد نباید شاهد اطاله دادرسي باشیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.