تتلیتیهای سیاسی

Shargh - - سیاست -

... به نظر شــما آنها میتوانند با این روشها آرای خاکستری را به ســمت خود جذب کنند؟ گفت: خدا عاقبت کســانی را بهخیر کند که آرای خاکستریشان میخواهــد تتلــو و کلاهمخملیها باشــد. او افزود: نمیدانم آنجا اصلا کســی به این موضوعات بهطور جدی فکــر میکند یا آنکه همینطــور تتلو میآید و ردیف جلو مینشــیند، کلاهش را هــم کج میگذارد و خالکوبیهایــش را بیرون میانــدازد. من که دیروز عکس مراســم را دیدم جا خوردم. به نظرم همه در نهایت تتلیتی میشوند و یک کلاهمخملی هم سرشان بگذارند تمام است. این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شــد: معتقدم این کارهــا دردی را دوا نمیکند. اصلا نباید در ابتدا دنبال جذب آرا بود، این یک بحث ثانوی است. یک گروه باید دنبال بازسازی هویت خودش در درجه اول باشد؛ نهآنکه هویت خودش را هم از دست بدهد تا جلب آرا کند، چون در این صورت همان آرای پیشین خود را نیز از دست میدهد.

عبدی ادامه داد: در دنیای واقعی اینطور نیســت که آقای رســایی یا آقای رئیسی مطالبات تتلیتیها را نمایندگــی کنند. اگر میبینند هنرمندان به دیدار آقای خاتمــی میروند و احتــرام میگذارند، آن یک دلیلی دارد، نهآنکه آقــای خاتمی بخواهد فقط برای جلب آرای آنها رفتار کند. یک پایه تحلیلی و یک ایده پشت این کار وجود دارد کــه در اقدامات اصولگرایان دیده نمیشود؛ این افراد بیشــتر اقتضایی عمل میکنند تا تحلیلی.

حمایتکیهان

بااینحــال روزنامه کیهان روز گذشــته در دفاع از بهنوش بختیــاری بدون اینکه نامــی از تتلو به میان بیاورد، نوشــت: «صحبتهای بهنــوش بختیاری در مراسم سالگرد تأسیس فارسپلاس که از اهانتهای عــدهای به وی بهخاطر ســتایش از شــهدای مدافع حرم ســخن گفته بود نشــان میدهــد، جریانهای تمامیتخــواه مدعــی آزادی بیــان در برخــورد بــا هنرمندان حتی به خودیهای خود نیز رحم نمیکنند و هنرمندانــی از جبهه خودشــان را نیــز در صورت بروز رفتاری مغایر با منافــع خود، هدف تخریب قرار میدهند ».حمایت کیهان از جنس حمایتهایی است که باعث شــد برخی از نحلههای جریان اصولگرایی در اوج انتخابات، تتلو را در کنار رئیســی بنشــانند با ایــن توجیه کــه او در وصف مدافعان حــرم و انرژی هســتهای و... ترانه خوانده است؛ اقدامی که هنوز در بین اصولگرایان هم موافق و مخالف دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.