روحانی، بنیصدر نیست

Shargh - - سیاست -

اگر برخی افراد یا نهادها مرتکب خلافی میشوند، نهادهایی مانند قوه قضائیه، شــورای نگهبان و ســایر نهادها برای برخورد و تذکر وجود دارد و نیازی نیست کــه برخی به بهانههــای مختلف نام این افــراد را از تریبون نمازجمعه بیان کننــد». نماینده ولی فقیه در اســتان و امامجمعه همدان هم پیشتر بــا تأکید بر فراجناحیبودن تریبون نمازجمعه گفته بود: «تریبون نمازجمعه، میدان جنگ و محل تسویهحســابهای شخصی نیســت. نماز جمعه پایگاهی مقدس است و اگر تریبــون آن، تریبون جنگ و تسویهحســابهای شخصی و جناحبندی باشد نمازگزاران احساس ناامنی و از نمازجمعه کنارهگیری میکنند». او به نکته جالبی اشــاره کرده و گفته بود: «افرادی که جذب یک جناح سیاســی میشوند آرامآرام چشــم خود را روی حق و حقیقت میبندند و اشــتباهات جناح خود را خوب و اقدامات درست جناح مخالف را بد میپندارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.