حرمت ذهن زیبا

Shargh - - سیاست -

خانواده مریم میرزاخانی در بیانیهای از همه دوستان و کسانی که در پی درگذشت دخترشان با ابراز احساسات صمیمانه یاد او را گرامی داشتند، تشکر و همچنین اعلام کردند مراسم خاکسپاری او خصوصی و فقط با حضور خانواده برگزار خواهد شــد تا حرمت ذهن زیبا و خلوت آرام او نگاه داشته شــود. دکتر سیدعبادالله محمودیان، اســتاد مشــاور پروفســور «مریم میرزاخانی»، به ایســنا اعلام کرد: «صبح روز سهشنبه به وقت کالیفرنیا مراسم خاکسپاری این نابغه ریاضی ایران در آمریکا به صورت خصوصی برگــزار خواهد شــد»، اما در تهــران چندین برنامه به مناسبت بزرگداشت یاد مریم میرزاخانی برگزار خواهد شــد؛ از جمله فردا ساعت ١٦ تا ١٩ در آمفیتئاتر دبیرستان فرزانگان تهران استادان ادوار مختلف مدرسه و فارغالتحصیلان دبیرســتان دور هم جمع میشــوند. همچنین گروه علوم پایه فرهنگستان علوم ضمن تسلیت برای درگذشــت نابغه ریاضی ایــران، اولین خانم برنده جایزه فیلــدز در جهان، بانو دکتر «مریــم میرزاخانی» و آرزوی صبــر و بردباری برای خانــواده محترمش، امروز چهارشــنبه، 28 تیر ســاعت پنــج بعدازظهر در ســالن همایشهای فرهنگســتان برنامهای تدارک دیده است تا علاقهمندان به یاد ایشان گرد هم آیند و خاطراتی از ایشان را با حضور دوســتان و استادانش مرور کنند. شهیندخت مولاوردی، فاطمه راکعی، جعفر نیوشــا )معلم فیزیک( و خانم حائریزاده )مدیر پیشــین فرزانگان( نیز قرار بود در بزرگداشــتی که در پژوهشــگاه حکمت و فلسفه در خیابان کردســتان برگزار میشود، شرکت کنند. همچنین مراســم یادبود مریم میرزاخانی در دبیرســتان فرزانگان )تیزهوشــان( شهید هاشمینژاد مشــهد نیز برگزار شده اســت. رضا سخنســنج، مدیــر روابطعمومی مجتمع آموزشــی و نیکوکاری رعد، نیز اعلام کرده است مراسم بزرگداشــتی ســاعت ١4:30 تا ١6:30 روز پنجشنبه، 2٩ تیرماه به نشــانی شــهرک غرب، میدان صنعت، خیابان ســیف، مســجدجامع شــهرک غرب از ســوی خانواده و بســتگان آن مرحومــه برگــزار خواهــد شــد. احمد میرزاخانی، پدر ایشــان، اکنون در آمریکا بهســر میبرد و بنیانگــذار مجتمع خیریه رعــد، رئیس هیئتمدیره و عضو هیئتمدیره دانشگاه علمی- کاربردی این مجتمع اســت. اما در بیانیه خانــواده مریــم میرزاخانی که به امضای یان ووندراک )همســر(، مادر، پــدر و خواهر او رسیده، قرار اســت برای بزرگداشتش، مجلس یادبودی از ســاعت چهار تا شش بعدازظهر یکشنبه، 23 جولای در بنیاد توحید در شــمال کالیفرنیا برگزار شود. دانشگاه اســتنفورد نیز در پاییز 20١7 مجلس یادبود و همایشی علمی برای گرامیداشــت مریم برگزار خواهد کرد. مرگ مریــم میرزاخانــی افســوس و حســرتهای متعددی بههمراه داشــت، از جمله بحث نداشتن تابعیت ایرانی دخترش، آناهیتا، مطرح شد که طبق آخرین اطلاع ١47 نفر از نمایندگان در بیانیهای ضمن تســلیت درگذشــت نخبه بینالمللی کشورمان، خواستار تجدیدنظر در زمینه قوانین مرتبط با تابعیت شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.