جوابیه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

Shargh - - سیاست -

احتراما پیرو انتشــار مطلبی با عنوان «دولت دوازدهم و سرنوشــت لایحه مدیریت» نوشــته آقای محمد توســلی که در تاریــخ 4/١2/٩6 در صفحه آخر آن روزنامه منتشــر شده، توضیحات ذیل از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارســال میشود. خواهشــمند است وفق مــاده 23 قانــون مطبوعــات به منظــور آگاهی خوانندگان این روزنامه و تنویر افکار عمومی این جوابیه را در اولین شماره درج فرمائید.

«تــلاش برای ایجــاد مدیریت واحد شــهری همــواره بهعنــوان یکی از دغدغههای اساســی برنامهریــزان و مدیران شــهری مطــرح بوده و در برنامه ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی کشــور نیز در قالب مــاده ١3٩ به این موضوع پرداخته شــد. از ابتدای فعالیت دولت یازدهــم نیز رســیدگی به مســائل و مشــکلات مدیریت شــهرها بهعنــوان یکــی از برنامههای محــوری وزارت کشــور تعییــن و ایــن مهم در برنامــه پیشــنهادی وزیــر محترم بــه مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شد. اهتمام دولت برای رسیدگی به مشکلات کلانشهرها و تمرکز خاص بر مسائل تهران باعث تشکیل کمیسیونی خاص به نــام «کمیســیون خاص امور کلانشــهرهای تهران و سایر کلانشهرها» در دولت گردید.

بــرای تحقق مفــاد ماده ١73 قانــون برنامه پنجــم توســعه کشــور و بــا هــدف بازنگری و بهروزرســانی قوانین اداره امور شــهرها، لایحه مدیریــت شــهری پــس از بررســیهای فنی و کارشناســی اواخر ســال ١3٩3 از ســوی وزارت کشــور برای طــی مراحل قانونــی تقدیم دولت شــد و با تشــکیل کارگروههای شــشگانه، متن لایحه با حضور کارشناســان دستگاههای اجرائی تدقیــق و چارچوبهای اساســی آن احصاء و در قالب یــک گزارش 22 بندی بــرای تصمیمگیری هیئت محترم وزیران در اواخر ســال ١3٩5 ارائه شــد. هیئت وزیــران در جلســه ١2/١/٩5 مقرر داشت تا سازمان اداری، اســتخدامی؛ امور ملی و محلی را تفکیک و ساختار اجرائی متناسب آن را ارائه نماید و همچنین کمیســیون خاص امور کلانشهرهای تهران و سایر کلانشهرها نیز سایر مواد لایحه را مورد بررسی قرار داده و متن نهائی را تقدیم هیات وزیران نمایند.

در جلسه مورخ 4/١8/٩6 چگونگی رسیدگی و نهایینمودن مفاد آن مجدد در کمیسیون خاص امور کلانشــهرهای تهران و سایر کلانشهرها با حضور وزیر محترم کشــور و سایر وزرای عضو به بحث و بررســی گذاشته شــد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لــذا با رد ادعاهای طرحشــده پیرامون لایحه مدیریت شــهری در دولــت یازدهــم، باید تأکید نمود که آنچه موجب ناامیدی دســتاندرکاران مدیریت شهری میشود، بیان مطالب بیاساس و بهدور از واقعیت است؛ لذا از صاحبان قلم انتظار میرود بدون داشتن اطلاعات کافی در این زمینه از اظهارنظر خودداری نموده تا دولت در بستری آرام و کارشناسی و بهدور از جنجالهای سیاسی، این لایحه مهــم را نهایی و به مجلس شــورای اســلامی تقدیم نماید. بدیهی اســت با تغییرات مدیریتــی، خللــی در برنامهها و سیاســتهای وزارت کشــور ایجاد نخواهد شد بلکه با جدیت و نگاه کارشناسانهتری دنبال و پیگیری میشود.

ضمنــا بررســی و تصویــب نهایــی اســناد آسیبشناســی شــهرداری کلانشــهرها در موضوعــات «مدیریــت بحــران»، «فرهنگــی، اجتماعی»، «ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم بند 20 مــاده 55 قانــون شــهرداری» از جمله برنامههای در دســت اقــدام بود کــه در هفته گذشته پس از بررســی در کمیتههای تخصصی و فرعــی بــه تصویب کمیســیون خــاص امور کلانشهرهای تهران و ســایر کلانشهرها رسیده و برای طی مراحل تقدیم هیئت وزیران گردید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.