پرنده آبي

Shargh - - سیاست -

سربازي؛ سر بازي، سربازاني را کشت

تعداد اتفاقاتي که در 24 ســاعت گذشــته رخ داد و مردم در شــبکههاي اجتماعي ایران نســبت به آن واکنش نشــان دادند متنوع بود. ماجراي تابوشــکني مطبوعات و اســتفاده عکس بدون حجاب مرسوم از مریم میرزاخاني مورد استقبال قرار گرفت، اما بسیاري دیگر رســانههاي اصولگرا را که جزئیات زندگي، نحوه ازدواج و مسلماني همســر میرزاخاني را مورد توجه قرار داده بودند شماتت کردند. اگر ماجراي تیراندازي ســربازي در آبیک به همقطارانش و کشتهشــدن سه نفر و زخميشــدن پنج نفر پیش نميآمــد، ماجراي تیرانــدازي در میدان المپیک و کشتهشــدن یک خانم فراموش ميشــد. هرچند با این ماجرا باز هم تحقیري که در مدت سربازي ميشود و عدم اختصاص حقوق مناســب مطرح شد و یادآوري شــد که اکثر مسئولان درباره شرایط نامناسب ســربازي متفقالقول هستند، امــا اینکــه چرا بــراي بهبــود آن تدبیري اندیشــیده نميشــود، خود جاي ســؤال دارد. صحبــت درباره هویت مرد کشتهشده در ایســتگاه متروي شهرري نیز همچنان ادامــه دارد، اما آخر وقت دیشــب ماجراي فریدون، برادر رئیسجمهور و انتقالش به بیمارســتان و تأمیــن 35 میلیــارد بهجاي وثیقــه 50میلیاردي از زوایاي مختلف مورد توجه بود، بهطوريکه هشــتگ وثیقه نجومي ســبب شــد، هم از وثیقه صدمیلیاردي رویانیــان و 25میلیاردي پســر پروین یاد شــود، و هم این ســؤال مطرح شــود که مگر چه شــرایطي براي برادر رئیسجمهور در دادســرا فراهم شــده که روانه بیمارستان قلب شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.