برای زندگی میخواهی؟

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

جواببدیهی

- الو سلام. من یک خانه میخواستم. : برای زندگی میخواهی؟ - فکر میکنی برای چی میخواهم؟ برای مردن؟ برای باغوحش؟ برای شکستن اتم و پختن کیک زرد؟ همه موارد صحیح است.

اعتقادات

- یک خانه میخواهم پنجمیلیون تومن پول پیش و ماهی 60 هزار تومن اجاره.

: یک خانه دارم پیشــش صدمیلیونتومنه، ماهی ١5 میلیون.

- شما به روح اعتقاد داری؟

شوخیدستی

: شغل شما چیست؟ - من روزنامهنگارم. : خــب چــرا شــبها رو روزنامــه نمیخوابی؟ )هاهاهاهــا... قاهقاهقاه... خنده دســتهجمعی همه اساتید داخل بنگاه(

گلکوچیک

- یک خانه میخواستم. : چند نفری؟ - من اوکیام. شما خودت چندنفری؟ : بیادب. - والا. مگه میخوای گلکوچیک بازی کنیم با هم، که میپرسی چند نفری؟

مالکتویساختمان

هنگام بازدید از خانه به بنگاهی گفتم: ببخشید این آقاهه کیه توی حمام داره لیف میکشه؟

- گفتم که مالک توی ساختمان زندگی میکنه!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.