پیشخوان

Shargh - - سیاست -

در تازهترین شماره ماهنامه زنــان امــروز، پرونــده اصلی بــه اعتیــاد زنــان اختصاص داده شده اســت. گفتوگو با مریلا زارعی هــم یکی دیگر از خواندنیهای این شماره است. این شــماره نگاهی هم به پدیده حــذف تصویر زنان از آگهیهای تسلیتشــان داشــته اما مهمترین پرونده این شــماره مجله زنان به موضوع نارضایتی جنسی زوجهای ایرانی اختصاص دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.