کابینه در پیچ بهارستان

یك مقام آگاه در گفت و گو با «شرق» استعفاي جهانگیري را تكذیب كرد

Shargh - - صفحه اول -

شرق، آمنه شــيرافکن: ۱۴ مرداد حسن روحانی فهرست پیشــنهادی کابینــه جدیدش را بــه بهارســتان تحویل خواهد داد. تــا آن روز لابیهــا و چانهزنیهای فراوانی در کار خواهد بود، اما تا اینجای کار خبرهای خوشــی از کابینهچینی به گوش نمیرسد و گویا نمایندگان فراکسیون امید از روندهــا رضایت ندارنــد. بههمینخاطر با ایما و اشــاره و گاه در شــبکههای مجازی گلهگذاری میکنند. براساس کارنامه صادرشده از سوی فراکسیون امید، هفت وزیر کابینه کنونی نمره قبولی نگرفتهاند، شــش وزیر در حوزه کاری خود موفق ظاهر شدهاند و پنج نفرشان نمره متوسط گرفتهاند. نمایندگان روی اسامی مکث نمیکنند اما پرواضح است که عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور و محمود واعظی وزیر ارتباطات در اولویت تغییر هستند و گلهها از این دو فراوان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.