کابينه در پيچ بهارستان

Shargh - - سیاست -

واعظــی ديــروز ميهمــان «اصولگرايــان ولايی» مجلس بــود و آنطــور که حســين نقویحســينی از آن ديدار بــه ايلنا گفته، تأکيد داشــته که «هيچ گــروه و جريانی نمیتوانــد مدعی باشــد که باعــث رأیآوری روحانی شده،چون مردم به روحانی رأی دادهاند. آقای روحانی به هيچ گروه، جناح و جريانی بدهکار نيســت .آنطور کــه ايلنا خبر داده، علی لاريجانــی، رئيس مجلس نيز در موضــوع چينش کابينه و نقش فراکســيونها گفته «استنباط من اين اســت که فراکسيونهای مجلس به دنبال سهمخواهی نيستند، ولی فراکسيونها میتوانند نظرات و ملاحظات ديگری داشــته باشند و اين نظرات را مطرح کنند». جلســه فشــرده و طولانی روز گذشته فراکسيون اميد نيز با جمعبندی سخنان 35 نماينده به پايان رسيد. چکيده نشست آنکه اميدیها با تمام توان از دولت حســن روحانی حمايت کرده و درعينحال در موضــوع رأی اعتماد به کابينه به آرای مردم و تقاضای آنها توجه خواهند داشت.

اتاقهای فکر مشغول کارند

بهــرام پارســايی به آنهــا که بحث ســهمخواهی اصلاحطلبــان از کابينــه را مطرح کردهانــد، نقد دارد و میگويــد: «همه جای دنيا وقتی يک طيف سياســی مشــخص پيروز ميدان شود، ســاختار سياسی مديران نيز نزديــک به همان طيــف انتخاب میشــود. پيام و رأی 24ميليونی مردم نيز شــفاف بود. مســائل مربوط به ســهمخواهی را کســانی مطــرح میکننــد که در پيروزی حســن روحانی نقشی نداشــتهاند و حالا کاسه داغتر از آش شــدهاند». عبدالرضا هاشــمزايی، رئيس ســنی مجلس دهم نيز درهمينحــال به خاطراتش از دوره نخســتوزيری ميرحسين موســوی اشاره دارد و نشستهايی که او آن موقع با نمايندگان موافق خود در مجلس دوم میگذاشت. به گفته هاشمزايی، هماهنگی ميان دولت و مجلــس میتواند در رأی اعتمادها مؤثر باشــد. او ســراغ وضعيت نمرهدهی به وزرای حســن روحانی رفته و میگويد: «برخــی وزرای روحانی نمره قبولــی نگرفتهاند. نقدها به برخی وزرا واضح اســت. راهحل اصلی اينکه فراکســيون اميد – احتمالا – اگر به جمعبندی برسد، به آنهايی که صلاحيت وزارت ندارند، رأی اعتماد نخواهد داد». پارســايی بر اين باور است که گروهی غيراصلاحطلب زيرکانه ماجرای ســهمخواهی را بــه راه انداخته و اتاقفکرهايی در اين ميان به دنبال اهداف خاص خود میگردند.

شانس زنان برای وزارت کمرنگ شد

در همين حال از فراکســيون زنــان مجلس نيز خبر رســيده که با وجود لابیها برای حضــور يک زن وزير در کابينــه دوازدهم، جمعبندیها تا اينجای کار چندان مساعد نيســت. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نيز در همين زمينه گفته «ملاک رئيسجمهور جنسيتی نيســت، بلکه ملاک شايستگی است. دولت به استفاده از جوانــان اعتقاد دارد اما معتقد اســت از جوانان بايد در جای خود اســتفاده شــود». اين در حالی است که استقبال زنان برای حضور در انتخابات رياستجمهوری دوازدهــم يکی از برگهــای برنده حســن روحانی در پيــروزی انتخاباتــی اخيرش بــود و انتصــاب وزير زن يکی از شــعارهای انتخاباتیاش. پروانه سلحشــوری به «شــرق» میگويد: «انتصاب وزير زن در کابينه آينده حسن روحانی در دستور کار گروههای مختلف زنان و از جمله فراکسيون اميد است و ازآن کوتاه نخواهيم آمد. اميدوارم مخالفتها از همهسو با حضور زنان در کابينه روحانی کاهش يابد .»

گلههای تويیتری

علاوه بر رســانههای رسمی، حالا هر نماينده برای خودش حســاب توييتر و اينســتاگرامی دارد و در آن کوتاه و بلنــد اعلام موضع میکنــد. الياس حضرتی نيــز در توييتــرش نوشــته کــه خبرهای خوشــی از چيدمان کابينه به گوش نمیرســد، بهويژه در بخش مرتبط بــا وزرای اقتصادی. عضو فراکســيون اميد و مديرمسئول روزنامه اعتماد نوشــته «اخبار خوبی از بستن ليســت کابينه بهگوش نمیرسد؛ بهويژه در تيم اقتصادی». غلامرضا حيدری نيــز چنين توييتي کرده «رئيسجمهور نبايد فکر کند از آســمان انتخاب شده اســت. طبيعی و اخلاقی اســت که کارگزارانش را از ميان جماعت ياریرسان انتخاب کند نه اينکه به آنها بیاعتنا باشــد». همين زمزمههای توييتی بيش از هر زمان ديگــری نگرانیها درباره چيدمان کابينه را چند برابر کرده اســت. نمايندگانی که بيش از مردم عادی به اخبار و پشــتپردهها دسترســی دارند، حالا دست به توييت شــدهاند و میخواهند هر طور شــده پيغام برســانند که مســير چيدمان کابينه به سمت و سوی خوشی نمیرود.

لاريجانی اهل توصیه برای هیچکس نیست

خبرهای ديگری نيز نشــان از آن دارد که وزير کشور ماندنی اســت و رايزنیهای علی لاريجانی برای ابقای او مؤثر بوده اســت. همچنين کســی از بهارســتان به پاســتور نمیرود. بهــروز نعمتی از نماينــدگان نزديک بــه لاريجانی البته لابی رئيس مجلــس را برای ابقاي رحمانیفضلــی تکذيب کرده؛ «مطمئن هســتم آقای لاريحانــی برای هيچکس لابی نمیکنــد. اطلاع موثق دارم. ايشــان نهتنهــا توصيه مثبت نداشــتند که اتفاقا توصيه منفی داشتند، به چند نماينده پيشنهاد شده بود در کابينه حاضر شــوند، آقای لاريجانی از آن نمايندگان خواســتند که چنين نکنند. درباره اينکه گفته شده آقای لاريجانی دربــاره رحمانیفضلی توصيههايی داشــته نيــز بايد بگويم خيلیها خيلــی حرفها میزنند. نبايد جدی گرفت». مسعود پزشــکيان، نايبرئيس نخست مجلس نيز به «شــرق» گفته «برخی سخنان نادرست سبب شــد دولت کمتر به ســمت افراد همسو با خود برود. فشــارهای بسياری از ســوی جناحهای مختلف وجود دارد؛ رســانهها، نمايندگان، مسئولان، سخنگوها توقعاتــی را هم ايجاد کردنــد و رئيسجمهوری نيز در مقابل همه اين توقعات موظف به انتخاب وزرای خبره و توانمند اســت. تفاهم و وحدت در کابينه، تأثيرگذاری دولت را بيشتر میکند. با فشار و جناحبندی امور کشور حلوفصل نمیشود». نوبخت نيز درباره چينش کابينه دولت دوازدهم و مسائل مطرحشده در اين زمينه، گفته «مردم با اميد و انتظار برای اجرائیشدن مطالبات خود به روحانــی رأی دادند و روحانی بايد بداند که اين رأی را مردم به او دادند.»

دستورالعمل فراکسیون امید در رأی اعتماد

يکــی از گلههــای نمايندگان اين اســت که تاکنون حسن روحانی برای ديدار با مجلســیها درباره کابينه فرصتــی اختصــاص نــداده. پارســايی درعينحال از برگزاری جلســههای کميتــه تعامل بــا جهانگيری و نجفی خبر میدهــد «بهصورت ناپيوســته با چند نفر از اعضــای دولت ازجمله آقايــان جهانگيری و نجفی نشســتهايی برگــزار کرديــم. به هر شــکل تشــکيل کابينه دوازدهم محلی برای راســتیآزمايی شعارهای انتخاباتی روحانی اســت. بهويــژه در انتصاب وزير زن، چراکه در جامعه زنان ما به درســتی انتظاری به وجود آمــده که در مقطع کنونی انتخــاب يک يا چند وزير زن میتواند تعيينکننده باشد». دستور کار اصلاحطلبان با جلسه سهساعته غروب روز گذشته مشخص است. آنها کماکان اميدوارانه از کابينــه و دولت روحانی حمايت خواهند کرد. لابیها در دســتور کار است و هنگام رأی اعتماد آرای مردم و معنای رأيشان به فراکسيون اميد و رياستجمهوری مدنظر قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.