سهم مسئولان در تولید آسیبها و چالشهای اجتماعی

Shargh - - ديپلماسي -

یدالله جوانی: آيا مســئولان در سطوح مختلف، به دنبال واکاوی ســهم خود در پديدآيی آســيبها و چالشهــای اجتماعــی هســتند؟ در تمــام اخبار و گزارشهــای حادثه تلــخ روز شــنبه هفته جاری در متروی شــهرری، تصريح شــده که ضارب حالت عادی نداشــت و از تعــادل روحی برخــوردار نبود. حملهورشــدن با ســلاح ســرد به چندين مسافر در ايستگاه مترو از ســوی فردی که حالت عادی ندارد، میتوانــد در جایجــای تهــران و هرجــای ديگر از کشــور تکرار شود. چرا؟ اين حادثه امکان تکرار دارد، همانطور که حادثــه تلختر و جانخراش قتل کودک مظلوم اردبيلی میتواند در جای ديگر تکرار شــود! پرونده قتل آتنا اصلانی که اکنون همه را متأثر کرده و رئيس دستگاه قضا برای سرعتبخشيدن به رسيدگی قضائی آن ورود به موضــوع نموده، نه اولين پرونده از اين نوع اســت و نــه آخرين پرونــده خواهد بود. هرازچندی حوادثی دلخراش از اين نوع، همه را تکان میدهد، اما کمتر به فکر چارهجويی برای جلوگيری از تکرار حوادث مشــابه هســتيم. قتلهای ســريالی که هرازچندی در گوشــهای از کشــور اسلامی ما رخ میدهد، چه دلايلــی دارد و زمينههای پديدآيی اين جنايتها چيســت؟... آيا مسئولان کشور و کارگزاران نظام، تابهحال فکر کردهاند که در توليد آســيبها و چالشهای اجتماعی زمينهســاز بــرای پديدآيی اين قبيل جنايات، دارای سهم و نقش هستند؟ ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.