اصولگرایی به هویت خودش نیاز دارد

Shargh - - ديپلماسي -

محمدعلی ابطحی: ... جريانات سياســی بايد در طول گذر زمان شرايط فکری و روابط اجتماعی خود را بهروز کنند. ســبک زندگی جوانان کاملا متفاوت با گذشته شده است. معتقد نيستم فرمايشات ۳0 سال پيش آيتالله کنی مورد نياز اين دوره اســت. اما اين تفاوت ماهوی که در جريان جلسه خبرگزاری فارس ديده شــد هم انکار هويت قبلی اصولگرايان است. توجه به اين نکته نيز ضروری اســت که اصولگرايان با حربه ســکولارخواندن اصلاحطلبان هميشــه به مقابله آنهــا آمدهاند. اين دينگرايــی جاذبه مهمی برای آنان بوده است. متدينان با باورهای دينی برای نظرات سياسی آنها اهميت قايل میشوند. البته بايد ايــن نکته را هم در مورد اصولگرايان توجه داشــت که اين بحران هويتیشــان ميراث آقای احمدینژاد است که هنوز نتوانســتهاند آن را جبران کنند. وقتی در انتخابــات ۸۴ خواســته يــا ناخواســته يکپارچه پشتســر او ايســتادند و او نماينده فکر اصولگرايی در قدرت شــد، همه در کنار او قرار گرفتند. رفتارهای احمدینــژاد که صــف خــود را از اصولگرايی جدا میکرد، باعث میشــد که چنددستگی بدی در بين اصولگرايان اتفاق بيفتد. بعد از دوره اول احمدینژاد خيلی تلاش کردند که هويت خود را بازيابند. نشد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.