گزینه نظامی زیر میز است!

Shargh - - ديپلماسي -

حسین شریعتمداری: ... امروز با سالگرد پذيرش قطعنامه 59۸ شورای امنيت ســازمان ملل و پايان دفاعمقدس هشتســاله همزمان است. کسانی که از آن روزهــا خبــر چندانی ندارند و يــا در آن دوران دستی از دور بر آتش داشتهاند، حق دارند با مشاهده برخی از مشــکلات اين روزها، شــرايط را سخت! و حتی بحرانی! تصــور کنند و تهديد خالی از واقعيت برخی مســئولان را باور کنند که اگر با حريف سازش نکنيم- بخوانيد تســليم نشويم- ســايه جنگ را بر سر خود خواهيم داشــت! ... گزينه نظامی برخلاف لاف گزافی که آمريکا میزند، روی ميز نيســت، بلکه زير ميز افتاده و خــاک میخورد، چراکه آمريکايیها يکبار در جريان جنگ تحميلی به آن متوســل شده و نــاکام از آوردگاه بيرون آمــده بودند. آنهم در اوج اقتدار خود و در حالتی که ايران اســلامی با شــرايط ســخت و دشوار يادشده روبهرو بود. و بالاخره بسيار بعيد اســت کســانی که مــردم را با گزينــه نظامی آمريکا میترسانند، از اين واقعيت بیخبر باشند. اين جماعت نيز بهگونهای ديگر لاف میزنند. لاف منفی!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.