آمریکا و فرصتی طلائی برای دوشیدن گاوهای شیرده منطقه

Shargh - - ديپلماسي -

... اين روزها اگرچه ميانجیها مدعی هســتند که بحران قطر و اســتمرارش به ســود هيچکس نيست، ولــی واقعا بهخوبی آگاهند که تمامــی آنها با ادامه بحران، ســود میبرند و دقيقا به همين دليل اســت سعی دارند با توسل به دفعالوقت، زمينههای گسترش ابعاد بحران را جســتوجو کنند تــا منافع و مطامع بيشــتری را برای خود تضمين نمايند. روشــن اســت که حمايت از تروريســم و تلاش بــرای مجازات قطر به همين دليل، بهانهای بيش نيســت چراکه تمامی طرفها و حتی ميانجیگران، در فهرســت شــرکای اصلی تروريسم در منطقه قرار دارند. و بههرحال بايد روزی بهخاطر جناياتشــان محاکمه و مجازات شوند. اما چرا ميانجیها با خونســردی کامل به ناتوانی در مهــار بحران در جبهه متحدين آمريکا و غرب اعتراف میکنند؟ پوشــش ظاهری برای توجيــه اين مطلب هرچه باشد، انگيزه اصلی ميانجیها، رقابتی نفسگير برای سوءاســتفاده از فرصت طلائی کنونی در جهت دوشيدن گاوهای شيرده در منطقه است؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.