بازپسگيری ۷۰۰۰مدیرعامل من آز مطيقهلياداکریشد اعلا یمکاردراضی در كيش

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: مدیرعامل منطقه آزاد کیش از بازپسگیری هفت هزار میلیارد تومانی اراضی بدون اســتفاده در جزیــره کیش خبر داد و اعلام کرد: مســاحت مربوط بــه این زمینها معادل 5.2 میلیــون مترمربع بوده و شــامل زمینهایی است که هیچگونه اقدامی در آنها صورت نگرفته و پروژههایــی بودهاند که بیش از 10 سال از عمر آنها میگذرد.

علیاصغر مونســان در آیین افتتاح 9 پروژه بزرگ صنعتی، عمرانی و گردشگری با اعتبار بیش از هشت هزار میلیارد ریال در جزایــر کیش و هندورابی که با حضور جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، ترکان، دبیر شــورای عالــی مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی و آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: صنایع پیشــرفته و به دور از آلایندگی در دســتور کار منطقه آزاد کیش قــرار گرفته و ترکیبی از پروژههای گردشگری و خدماتی در دستور کار منطقه آزاد کیش است.

وی با اشــاره به فعالیتهای بخــش صنعتی و غیرصنعتی در جزیره کیش، بیان کرد: جذب 93هزارو صد میلیارد ریال سرمایهگذاری غیرصنعتی در قالب 75 پروژه، جذب 14 هزار میلیارد ریال ســرمایهگذاری صنعتــی در قالب 69 پــروژه و بهرهبــرداری از 63 واحــد تولیدی و صنعتی با 980 نفر اشــتغالزایی از جمله فعالیتهای انجامشــده در ســازمان اســت. همچنین احداث شــهرک صنعتی شــماره شــش از دیگــر فعالیتهایی بود که در مدت اخیر در دســتور کار قــرار گرفت. مدیرعامل منطقــه آزاد کیش ادامه داد: افزایش 400درصــدی تصفیه فاضلاب، افزایش 71درصــدی ظرفیت تولید برق و افزایش 41درصدی فضای ســبز از دیگر اقدامات موردنظر در مدت اخیر است.

مونســان همچنین از ایجاد شــش هزار شــغل مستقیم در بخشهای گردشگری، عمرانی، صنعتی و خدماتــی خبــر داد و گفــت: 38 درصــد از ایــن اشــتغالزایی مربوط به بخش گردشگری، 22 درصد مربوط به بخش خدماتی، 17 درصد مربوط به بخش عمرانی و 16 درصد مربوط به بخش صنعتی است.

بــه گفته وی، کاهش وابســتگی منابع ســازمان منطقه آزاد کیــش به اراضی از 88 به 36 درصد در فروش زمین از دیگر اقدامات صورتگرفته است.

مدیرعامــل منطقه آزاد کیــش همچنین به دیگر پروژههای موردنظر در این منطقه اشاره و اظهار کرد: اولین هتــل روی آب، اولین پارک آبی و اولین آبنمای روی دریا از جمله فعالیتهای انجامشــده از سوي ســازمان منطقــه آزاد کیش اســت. همچنین اولین جزیــره بعد از انقلاب اســلامی تحت عنــوان جزیره هندورابــی که توســعه آن از صفــر در دولت فعلی آغاز شــد، از دیگر برنامههایی است که در مدت اخیر مد نظــر قرار گرفته و افتتاح فرودگاه و بندرگاه آن در دستور کار است.

مونســان همچنین در پایان از افزایش 11درصدی گردشگر در منطقه آزاد کیش خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.