طراح: بیژن گورانی

Shargh - - روزنامه - جدول 2874

افقی:

1- ششــمین پیشــوای مســلمانان جهان که در سالروز شهادتش به سوگ مینشینیم- بهت و حیرت 2- ســمیع- دارای تشدید- ســراینده آیینه اسکندری 3- زاهد گوشهنشین- برگشتن- اسب خالدار 4- دفاع فوتبال- مدفن امام هادی )ع(- دلداده وامق 5- گروه محافظ مقامهای بلندپایه- زمین کشاورزی بی مصرف مانده- دومین حرف الفبــای یونانی 6- الهه گلهای رومیــان باســتان- بگومگــو- نیمصــدای درازگوش 7- شــهری در ایالــت تورینگــن آلمان- قســمتی از اســلحه- بازدارنده حرکت چرخ اتومبیــل 8- فریاد شادی- زاده شــده- پدرمرده 9- مجموعه مسکونی بزرگ- هنگام اظهار خشــنودی گفته میشود- دعای زیرلب 10- پوستین- رشتهای در شمشیربازی- از آلات موســیقی آذری 11- نادانــی- تندرســت- از درجات ســپاه پاســداران 12- از موتورهــای جســتوجوگر اینترنتــی- بیانکردن- اثر چربی 13- از لوازمالتحریرنابود شونده- خاکســتری تیره 14- پیوسته- محلیاز فروع دین اســلام 15- برج فرانسه- کتاب خاطرات ســالهای اســارت احمد یوســفزاده که با استقبال مخاطبان مواجه شد.

عمودی:

1- غذای رقیق- صحرا- از آثار مشهور ناصرخسرو 2- باز تابیده- مکتوب- موی آراسته 3- صدا- جبران گناه قســم- واحد اندازهگیری حجم مایعات 4- واحد اندازهگیری شــار مغناطیسی- رود مرزی- شعبهای از نژاد ســفید 5- از نامهای قرآن- گاهی زیر نیمکاســه است!- همســر مرد 6- برادر پدر- زمزمهکننده- نوعی بالاتنه 7- اعمال خشونت و سختگیری- متناوب- رنگ اســتقلالیها 8- رادار- الــی آخر- ناامیــد 9- صوتدارای ترکیــب ناهماهنگ و عجیب- تاریکی 10- دور از انتظار- پرگار- ضمیر انگلیسی 11- حیوان وحشی- چند ذره- طفلــی که تــازه به دنیا آمده 12- چیره شــوندهگویشــی در غرب ایــران- در زمان حاضــر 13- برگزیده از هر چیز- زاده شــده- شــبه جزیرهای در جنوب هند 14- نابینــا- نوعی مجازات اســلامی- رشــتههایی از پوست گیاه 15- مباشر- اسناد- نشانه صفت تفضیلی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.