نماز پشت درهای بسته

Shargh - - روزنامه -

به حکــم اســرائیلیها و به بهانــه حمــلات فلســطینیها به نظامیــان اســرائیلی، درهای ورودی به مســجدالاقصی بسته شده است. بااینحال نمازگزاران فلسطینی پشت دروازههای بسته نماز ظهــر روز یکشــنبه را اقامه کردهانــد. بعــد از درگیریهــای اخیر میان شــهروندان فلسطینی و پلیس اســرائیل، نمــاز جمعه بیتالمقــدس در روز جمعــه گذشته برای نخستینبار در تاریخ برگــزاری ایــن مراســم مذهبی مســلمانان از سال 1969 تا امروز در بیتالمقدس تعطیل شد.

عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.