مشق نظامی در رومانی

Shargh - - روزنامه -

نیروهــای نظامــی رومانی در منطقــه بوردوســانی ایــن کشــور مستقر شــدهاند و انواع آرایشهــای دفاعی و تهاجمی را تمریــن کردهانــد. حملهای رومانــی را تهدیــد نمیکنــد، کشوری برای رومانی خطونشان نکشــیده اســت، اما وقتی پای تعهــدات ناتو در میان باشــد، نمیتــوان از زیــر بار آن شــانه خالی کــرد و در مانورها حضور نداشــت. نیروهــای آمریکایی و کشــورهای عضــو ناتــو در بوردوســانی برای تمرین مشق نظامی دور هم جمع شدهاند.

عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.