استقلال و پرسپولیس نم اب ه يتشواکنبهنسردخايساپانسرمشترک داشته باشند

Shargh - - ورزش -

ســجاد فيروزي:3۰ چند؟ تعداد اسپانسرهاي ریز و درشتي که با عدد 3۰ شــروع و به عدد مختلفي ختم ميشود، در فوتبــال ایــران و در مجموع در ورزش ایــران بهوفور دیده شده و از قرار معلوم قرار اســت به تعداد آنها هم افزوده شــود. حضور این سامانههاي پیامکي که به نوعي با کمک مردمي به تیمداري، باشگاهداري یا بقیه موارد ميپردازند، چندســالي اســت در ورزش ایران گل کرده و حالا هم جا افتاده اســت؛ به طوري که حداقل سه باشگاه بزرگ ایراني حــالا از همین 3۰چندها نان ميخورند؛ آن هم به گونهاي که حتمــا در تبلیغات دیدهاید؛ هر هواداري با ارســال یک شماره مشــخص ميتواند در این برنامه تبلیغاتي شرکت کند و در ازاي فرستادن هر پیامک، پولي از حساب او کسر و )احتمالا( به حساب باشگاه مدنظرش واریز ميشود. اینکه چنین ایدهاي خلاقانه اســت یا خیر یا اصلا در زمره اصول اسپانســري قرار ميگیرد، محل بحث نیســت بلکه بحث اصلي بر ســر این است که آیا یک اسپانسر ميتواند در یک لیگ داخلي، همزمان حامي دو یا بیشتر از دو باشگاه باشد؟

اروپا با سازوکاري متفاوت

وقتي چنین سؤالي مطرح ميشود، ناخودآگاه بحث مقایسه با لیگهاي معتبر اروپایي به میان ميآید؛ در این مقایســه ميتوان خیلي مشخص به این پاسخ رسید که هیچ دو تیم بزرگ اروپایي که در یک لیگ بازي ميکنند، اسپانســر مشــترک ندارند. دلیل آن هم مشخص است: جلوگیــري از زدوبندهــاي احتمالي و دســتکاري در سرنوشت نتایج لیگ. البته این موضوع به طور مشخص در قانونهاي نوشتهشــده یوفا براي باشگاههاي اروپایي دیده نشــده؛ به این معني که به طور مشــخص اشــاره نشــده که حتما تیمهاي حاضر در لیگ یک کشــور نباید اسپانسر مشــترکي روي پیراهنشــان درج کنند. در نگاه کلي حلوفصل این موضوع دیگر به کمیته مســابقات و کمیته حقوقي لیگهاي مربوطه سپرده شده که براي این موارد قانون وضع کنند. بدیهي است که بسته به مقررات حرفهايسازي، کمیتههاي مختلف لیگهاي معتبر دنیا، باشــگاهها را از داشتن اسپانســر مشترک منع میکنند تا مانع از بروز هرگونه شک و شبهه شوند.

يک اسپانسر براي3 باشگاه!

در ایران اما شرایط کاملا متفاوت دنبال ميشود؛ یا به دلیل پیشنهاد خوب اسپانسر یا به دلیل ضعف مدیریتي در یافتن اسپانســري متفاوت، در لیگي که گذشت، دیده شد سه باشــگاه با یک اسپانسر مشترک فعالیت کردند! پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازي سه تیم مذکور بودند که با سامانه 3۰۹۰ همکاري کردند؛ موردي عجیب و نادر در دنیاي فوتبال که قطعا مشــابه آن در لیگهاي درجه یک و دو اروپایي دیده نميشود و بیشتر در تورنمنتهاي محلي که یک اسپانسر آن را ترتیب داده، ميتوان با چنین موضوعي روبهرو شد. حالا سؤال اینجاست که آیا داشتن اسپانسر مشترک در لیگ ایران خلاف قانون است؟ پاسخ مشخصا منفی است. در واقع در این مورد تا به حال خلأ قانون وجود داشته و جایي مقرر نشده که نباید دو یا چند باشگاه اسپانسر مشــترک داشته باشند. شاید همین خلأ قانون بوده که زمینه را براي یک اسپانسر مشخص فراهم کــرده که بیش از دو باشــگاه را حمایت کند. موضوعي

که نهتنها از لحاظ حرفهاي کمي عجیب به نظر ميرسد بلکه با اســاس مقررات حرفهايســازي در فوتبال هم کمي در تناقض است.

چهتيميقربانيميشود؟

ایــن مقدمه تقریبــا کوتاه عنوان شــد تــا وضعیت چگونگي اسپانســر در لیگ ایران مشخص شود. هرچند الان به نظر ميرســد طرحي مهیا شــده تا جلوي چنین موضوعــي گرفته شــود! کمیته مســابقات و ســازمان

لیــگ طرحي را مهیا کردهاند تــا در صورت توافق کمیته حقوقي فدراســیون فوتبال، دیگر هیچ دو باشــگاهي در لیگ ایران نتوانند اسپانسر مشترک داشته باشند. داستان اما به این ســادگيها نیســت؛ چون اگر هم این موضوع مورد تأیید کمیته حقوقي فدراســیون فوتبال قرار بگیرد تازه براي تصویب باید به هیئترئیســه فدراسیون فوتبال ســپرده شــود تا آنها چنین مصوبهاي را نهایي کنند. در این میان مشــکل کمبود وقت هم هست؛ این طرح قرار اســت براي فصل پیشرو که قرار است چند روز دیگر و به طور مشخص پنجم مرداد شــروع شود، اعمال شود. هرچند عمليشــدن این موضوع فارغ از اینکه ميتواند شــوک جدیدي به چند باشگاه سرشــناس داخلي دهد، ميتواند ســرآغاز فصل حرفهايگــري در لیگ ایران هم باشــد؛ به شــرط آنکه راههاي فرار برایش جفت و جور نشــود! این طرح که فعلا در مرحله پیشتصویب است، ميتواند از سوي باشگاهها با واکنش روبهرو شود. فارغ از این موضوع که بهانه وقت براي یافتن اسپانسر تازه اندک اســت، ميتوانند چنین داســتاني را هم روایت کنند که مثلا با اسپانسرهاي موردنظرشان قراردادهاي بیش از دو سال بســتهاند و در صورت فسخ آن متضرر خواهند شد. البته فدراسیون فوتبال هم در صورت بروز چنین اتفاقاتي ميتواند برنامه «راستيآزمایي» را در دستور کار قرار دهد و بررســي کند که کدام باشگاهها با اسپانسرهاي مشترک قراردادهاي مدتدار منعقد کردهاند. مورد مشخص اینکه عمليشدن این طرح اگرچه ميتواند واکنشهاي منفي باشگاههاي متضرر را در پي داشته باشد ولي ميتواند به حرفهايترشــدن لیگ و از سوي دیگر پایینآوردن ضریب زدوبندهاي احتمالي در لیگ کمک فراواني کند.

2تيم با اسپانسر مشترک ميسر است به شرطي که...

اگرچه یوفا و کنفدراســیون فوتبال آســیا AFC() به طور مشــخص به لیگهاي داخلي کشورها اشاره نکرده و جزئیات رسیدگي به این موارد را به کمیتههاي داخلي لیگهاي مختلف ســپرده ولي به طور مشــخص براي رقابتهایي که زیر نظر خودش برگزار ميشــود، درباره اسپانســر اظهارنظر کردهاند. در بند شــماره 33 قوانین مربوط به اسپانســر، یوفا یادآور شــده از هر کشور نهایتا دو تیم ميتوانند با اسپانســر مشترک در رقابتهاي یوفا شــرکت کنند. در کنفدراسیون فوتبال آسیا هم که دیدیم چنیــن قانوني رعایت شــد و هر دو تیم پرســپولیس و استقلال با یک اسپانســر مشترک در لیگ قهرمانان آسیا بازي کردند. حالا اگر فرض بر این باشــد که باشــگاهها بــا اسپانسرهایشــان قراردادهــاي طولانيمدت منعقد کردهاند، پس شــاید راهي باشد که دو تیم در لیگ هم با اسپانسر مشــترک بازي کنند ولي قطعا این عدد بیش از این نخواهد بود! فرض بر اینکه کمیته حقوقي فدراسیون فوتبال و ســازمان لیگ و کمیته مســابقات بر ســر این موضوع که اسپانسر مشــترک براي تیمها وجود داشته باشد، به توافق برســند، بعید است که آنها اجازه چنین موضوعي را صادر کنند که بیش از دو باشــگاه اسپانسر مشترک داشته باشــند. حتي با همین فرض هم تا اینجا باید گفت یکي از سه باشگاه محبوب لیگ در فصل آتي باید اسپانسرش را عوض کند. البته این فقط فرض است چون طبق آخرین اخبار، قرار شــده هیچ دو باشگاهي از همین فصل جاري اسپانسر مشترک نداشته باشند. این به آن معني است که استقلال و پرسپولیس بعد از چندین سال اسپانسر مشترک داشــتن از بانکها گرفته تا همین 3۰چندهــا، بالاخره باید با اسپانســرهاي متفاوت کار را شــروع کنند و به پایان برسانند. اتفاقي که عمليشدن یا نشــدنش، یکي، دو روز آینده از سوي فدراسیون فوتبال مشخص ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.