ایران و عراق بعد از داعش

Shargh - - صفحه اول - محمدعلی عسگری

با تســلط نيروهــای عراقی بر شــهر موصل، يکی از مراکز مهم خلافت داعش فروپاشيد، اين روند با تصرف «رقه» در ســوريه میتواند شتاب بيشــتری بگيرد و تا حدودی بــه حيات اين گروه تروريســتی در منطقه خاتمه دهد. کارشناســان پيشبينــی میکنند داعش با ازدســتدادن اين دو مرکز ممکن است فعاليتهای انتقامجويانه خــود را بهصورت ســلولهای انفــرادی دنبال کند؛ اما بعضی با اين برداشــت مخالف هستند و برعکــس میگوينــد ازدســتدادن ايــن دو مرکــز مهم به معنای مرگ اين گروه تروريســتی دســتکم در دو کشــور عراق و ســوريه و حتی فراتر از آن در کل منطقه خاورميانه خواهد بود. میدانيم کــه داعش برخــلاف القاعده تفکری مبتنی بر «خلافت» داشــت و برای برپايی چنين خلافتی بايد «ســرزمينی» را در اختيار میگرفت؛ ازدستدادن ســرزمين به معنای ازبينرفتن آن خلافت خواهــد بود و اگر داعــش نتواند چنين ســرزمينی را فراهم کند، اثــری از خلافتش نيز باقی نخواهد ماند. در يک خبر تأييدنشــده گفته شد بعضی از نيروهای داعش از اينکه در موصل شکســت خوردند، به شدت افســرده شدهاند و حتی گفتهانــد بههميندليل ديگــر نماز و روزه و بعضی واجبات دينی خــود را انجام نخواهند داد، زيــرا به گفتــه آنها «خدا ياریشــان نداد و در نبرد موصل که بیشــباهت به نبرد بدر نبود، فرشتگانی را برای ياریشان نفرستاد!». آنها حتی مســجد النوری را برای ايــن تخريب و موصل را به ويرانهای مبــدل کردند که در باورشــان آنها «لياقت خلافت!» را نداشــتند. شــايد اين خبرها خندهدار و مضحک باشد، اما به نکتههای مهمی اشــاره میکند و آن ترديد و تشکيک در باورهای اعتقادی پيروان اين گروه تروريســتی اســت که میتواند در آينده منجر به شکافها و گسلهايی در درون اين گروه شــود. گفته میشــود داعش هنوز مناطقی در ليبی، افغانستان و بهويژه آسيای مرکــزی را در اختيار خود دارد و به اين وســيله خواهد توانست مرکزيت خلافت خود را به يکی از ايــن مناطق منتقل کند. داعــش همچنين در بعضی نقاط عراق )تلعفر، حويجه و ســواحل فرات( يا ســوريه )رقه و بهويژه ديرالزور( حضور دارد؛ اما اين مناطق در معرض تهديد هســتند و ممکن اســت بهزودی آنها را نيز از دست بدهد. درمجموع با جمعشدن بساط داعش از دو کشور ســوريه و عراق میتوان اميدوار بود که خطر اين اختاپوس تا حدود زيادی از اين منطقه دور شود و حضورش را بايد در ســاير نقاط جهان شــاهد بود. پرســش مهمی که در اينجا به آن پرداخته میشود اين است که عراق بعد از داعش چگونه خواهد بود؟ جواب تقريبا روشن است. عراق بعد از داعش به همان شــکلی خواهد بود که پيش از داعش بود. میدانيم که عراق از ســال 2003 دوران بیثباتی و آشوب را تجربه میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.