به فکر کوچ مريمها باشیم

Shargh - - صفحه اول - پروانه سلحشوری رئيس فراکسيون زنان مجلس

مرگ مريم ميرزاخانــی مرثيهای اســت بــر ملتــی کــه نوابغش، قهرمانانــش و نخبگانــش را بهراحتی از دســت میدهد. برای ايران مريم مدتها پيش از دست رفتــه بود؛ آن موقع که به هــر دليلی از ايران خارج شد. حالا همه از مردم تا نمايندگان و ساير مسئولان در ســوگ او بيانيــه میدهنــد و مــردم در ماتم او داغدارند. بهراستی ما داغدار مريم هستيم يا سوگوار گناه خودمان که بهراحتی گذاشــتيم او و مريمهای ديگر بروند. ســوگنامه نخبگان ما مدتهاســت در جريان اســت. آنهــا که رفتند و تبعه کشــور ديگری شدند، همانها که عاشق ايراناند و دور از ايران. اگر مريم در ايران میماند، نوبت که به جذب او در هيئت علمی دانشــگاهها میرســيد، هرچه کليک میکرد، نمیتوانست گزينه جذب اســتاد زن را انتخاب کند، يا اگر امکانش بود بســيار بهندرت و اندک. اگر مريم ايــران بــود، برای خروج از کشــور هر بــار به مجوز همســرش و اجازهنامه رســمیاش نياز داشت. اگر مريم ايران میماند به احتمال زياد هرگز جايزه فيلدز را نمیگرفت. اگر ايران بود و از سر بدشناسی گرفتار مردی میشــد که با کارکردن او مخالف بود، از قضا مجوز خروج از خانه نداشــت، مگر به اذن همســر. ســری به کلاسهای زبان انگليسی، آلمانی، فرانسه و ترکــی بزنيد، هــر روز مريمهای ديگری مشــغول جمعکردن چمدانشان هستند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.