وعده روحاني تغییر کابینه

Shargh - - سیاست -

تو بچويتادمبـاـيانن رآوزن هامانيــسعيااسز آ تنو تنأيکيسـدـ برت کاکبـيـنهه ادامه از صفحه اول فراکسيوناميديها خواسته های مردم در انتخابات را درباره مطرح نکننــد. محمود صادقي از حاضران در نشســت بــا روحاني نيز در توييتر خود نوشــته «روحاني در ملاقات با اعضاي هيئترئيســه و کارگروه تعامل فراکســيون اميد از احتمال تغيير ۵٠ درصدي کابينه خبر داده اســت». حسن روحاني در ديدار با اميديها از چالشهاي چينش کابينه سخن گفته و درعينحال آنطورکه پارسايي خبر داده «روحاني بــر لزوم توجه به مطالبات جامعــه تأکيد کرده و گفته از مشــورت و همفکري با گروهها و افراد همفکر و همســو اســتقبال ميکنــد و اين نظرات را در چينش کابينــه دخيل خواهد کرد. آقاي روحانــي اعتقاد دارند اين انتخابات، يک انتخاب رقابتي بود و مردم ميان دو نوع رويکرد و نگاه سياســي، يکي را انتخاب کردند و کسي نميتواند منکر اين مســئله باشــد». اين در حالي است که محمود واعظي، وزير ارتباطات، همين چند روز پيش در فراکسيون ولايي به نقــل از روحاني خبر داده که رئيسجمهــوري وامدار هيچ جناحي نيست.

در ديدار روز چهارشنبه ۱۸ عضو فراکسيون اميد با حسن روحاني گــزارش ارزيابي کابينه فعلي بهصــورت خصوصي در اختيار آقاي روحاني قرار گرفــت و بر لزوم تأثير اين ارزيابي در انتخابشــدن يا انتخابنشــدن وزيران تأکيد شد. به گفته پارسايي «آقاي روحاني نيز در سخناني بر اين مسئله پافشاري کرده و به اهميت نظرخواهي از گروهها و جريانهاي همراه و همسو اشاره کردند».

در جلســه چهارشنبه همچنين شــاخصهاي مدنظر فراکسيون اميد براســاس شرايط سياســي و اقتصادي کشــور درباره انتخاب وزراي جديد بــه رئيسجمهوري تحويل داده شــد. در آن ديدار بر اهميت حقوق شهروندي، لزوم تشکيل کابينه دوازدهم بر پايه نگاه و رويکردي فراجنسيتي، فراقوميتي و فرامذهبي تأکيد شد، همچنين بر اين تأکيد شد تا کابينه دوازدهم به حضور زنان و جوانان بهعنوان بخش مهمي از جامعه بيتوجه نباشد. تحويل نامه حمايت 157 نفر از نمايندگان برای انتصاب وزير زن به روحاني

فاطمه ســعيدي ازجمله حاضران در نشســت روز چهارشنبه با حســن روحاني اســت. نامه حمايت ۱۵7 نماينده مجلس دهم در ضرورت انتصاب وزير زن از جانب او به رئيسجمهوري تحويل داده میشــود. پروانه سلحشوري به «شرق» خبر داده که اين نامه براي ثبــت در تاريخ تنظيم شــده و پيام آن براي جنــاب رئيسجمهور و نمايندگان مجلس واضح است. به گفته او «انتصاب وزير زن منتفي نيســت. گروههاي سياســي از نمايندگان مجلس تــا فعالان مدني بهدنبال اين هســتند تا پيام و خواســته زنان را به گوش مســئولان برســانند. خيليها ميگويند زنان بايد مراتبــي را طي کنند و بعدتر براي وزارت آماده شوند. خوشبختانه زنان موفقي داريم که بهخوبي از پس مديريت وزارتخانه برميآيند. نظام جمهوري اســلامي ايران از همان ابتدا به مديران ۲۵ تا ۳٠ساله مرد خود اعتماد کرده و آنها نيز با کوشــش و خطا بالا آمدهاند. فکر ميکنم حالا نوبت آن است که سکان مديريت برخي وزارتخانهها به زنان مدير و مدبر و توانمند سپرده شود .»

پيــروزي روحاني با بســيج همگانــي اصلاحطلبــان و حمايت تمامقد خاتمي به نتيجه رسيد

غلامرضا حيدري، عضو شوراي مرکزي فراکسيون اميد مجلس، بــا تأکيد بر حمايت اصلاحطلبان از روحانــي که به رهبري خاتمي محقق شــد، بر لزوم تشکيل کابينه در راستاي تحقق خواست ملت تأکيد میکند. به گفته او «تصميمي که گرفته شــده اين است که در هر وزارتخانه دســتکم يکي از معاونتها به زنان سپرده شود و در ســطح وزير نيز اقداماتي در حال انجام است که به حضور زنان در کابينــه دوازدهم بينجامد». به گفتــه او، انتصاب وزير زن آنطورکه برخي گفتهاند، هنوز منتفي نشده و بايد لابيهاي لازم انجام شود. مردم موافق امر غيردموکراتيک نيستند

با همه نقدها و نظرها، فراکسيون اميديها عهد کردهاند از حسن روحاني حمايت کنند؛ اما اين حمايت صفر تا صدي نيســت و عدم رأي اعتماد به برخــي وزرا ميتواند يکي از راهکارهاي بيان نقدوار نمايندگان باشد.

در همين زمينه عبدالرضا هاشمزايي به «شرق» گفته نمايندگان در بزنگاه رأي اعتمادها بدون شــک ميتوانند ارزيابي داشته باشند و خودشــان بتوانند مطابق با اهميت رأي مردم به آنها عمل کنند. مردمي کــه پاي صنــدوق رأي ميآيند و در فراينــدي دموکراتيک حاضر ميشوند، خواهان امر غيردموکراتيک نيستند. بهروز نعمتي، عضو شوراي مرکزي فراکسيون مســتقلين ولايي نيز از ديدار برخي اعضاي اين فراکســيون با رئيسجمهوري بهمنظور گفتوگو درباره نحــوه چينش کابينــه دوازدهم خبر داده: «قرار اســت در روزهاي ابتدايي هفته پيشرو، برخي از اعضاي فراکسيون مستقلين ولايي با آقاي روحاني ديدار کنند. محور اين ديدار بحث پيرامون کابينه آينده خواهد بود». حميد حاجيبابايي، رئيس فراکســيون ولايي مجلس نيز به «شــرق» خبر داده که اعضاي کميته تعامل اين فراکسيون نيز با حسن روحاني ديدار خواهند داشت. خبرهايي از تخريب احتمالي کابينه در آينده

چينش کابينه بخش عمدهاي از اخبار را به خود اختصاص داده اســت، اما در اين ميان به ناگاه توييــت معصومه ابتکار خودنمايي ميکند؛ توييتي کــه گويا به طور غيررســمي ميخواهد زنگ خطر برخــي حملههاي آتي به دولت حســن روحاني را به صدا درآورد. ابتــکار در توييترش نوشــته: «نميدانم جريان چيســت که هرچه دولت بيشــتر ســعي ميکند کار کند و از حاشــيه دور باشد، حمله بيشــتري ميشود. خبر رســيده يک دوران جديد و تهمت و تخريب در راه است».

در همين حال مصطفي تاجزاده، فعال سياسي اصلاحطلب نيز در توييتي ديگر به شــکلي تلاش کرده تا از پشــت پرده برنامههاي تخريب ســازمانيافته پردهبــرداري کند. او نيــز در تويترش به اين مســئله پرداختــه و توصيهاي خطاب بــه اصلاحطلبان داشــته: «جمعبندي دولتپنهان پس از شکســتهاي پيدرپي ازمردم اين اســت : زمينگيرکردن اصلاحطلبان از بيرون ممکن نيست. تنها راه دامنزدن اختلافات آنهاســت. بازي نخوريم». ســواي دغدغهها و نگرانيها پيرامون تخريب دولت، نحــوه چيدمان کابينه آينده نقل محافل خبري است.

حــالا هرچه بــه دقيقه ۹٠ چينــش کابينه نزديکتر ميشــويم ســخنان و موضعگيريها صريحتر ميشود. از علي مطهري گرفته که بهصراحت حضور رحمانيفضلي در کابينه را معامله دانســته و خواهــان پايانيافتــن به چنين معاملهها در دولت آينده شــده تا غلامعلــي جعفرزادهايمنآبادي که بهصراحت به حســن روحاني پيغام داده اگر وزيري تحت فشــار در فهرست کابينه بيايد، مجلس بــه او رأي اعتماد نخواهد داد. حســن روحاني روزهاي ســختي را پيشرو دارد. ديدار با فراکسيون اميد پايان يافته و رايزنيها کماکان در دستور کار اســت. بهزودي فراکسيون ولايي و مستقلين مجلس نيز به ديدار او خواهند رفت. ســهگانه ولايي، مستقلين و اميديها پــازل مهمي براي رأي اعتماد به وزراي کابينه دوازدهم خواهد بود و لابي با آنها تعيينکننده است.

غلامرضا حيدري، عضو شوراي مرکزي فراکسيون اميد مجلس گفت :«تصميمي که گرفته شده این است که در هر وزارتخانه دستکم یکي از معاونتها به زنان سپرده شود و در سطح وزیر نيز اقداماتي در حال انجام است که به حضور زنان در کابينه دوازدهم بينجامد ». به گفته او، انتصاب وزیر زن آنطورکه برخي گفتهاند، هنوز منتفي نشده و باید لابيهاي لازم انجام شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.