قانوني براي نجات 5 هزار متهم در انتظار اعدام

Shargh - - سیاست -

شرق: گامهاي پاياني توقف صدور حکم اعدام براي جرائم مواد مخدر از ســوي مراجع ذيربط در دســتور کار بهارستان است. تعطيلات مجلس که به پايان برســد، طرح الحاق يک ماده به قانون مبــارزه با مواد مخدر در دســتور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

حجتالاســلام حســن نــوروزي، ســخنگوي کميســيون قضائي و حقوقي مجلس به «شرق» خبر داده که بر اســاس شناســاييها پنج تا شش هــزار متهــم در پروندههاي قاچــاق حکم اعدام گرفتهانــد که پس از تصويب ايــن طرح، مجازات اعدام از ســر تعــداد زيادي از اين افراد برداشــته خواهد شد.

طرح مصوب الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مــواد مخدر ايــن روزها در صدر اخبار اســت. نــوروزي تأکيد دارد که يکشــنبه پس از تعطيلات طــرح به صحــن می آيد و بــه احتمــال زياد به تصويب خواهد رســيد. او همچنين به «شــرق» گفته «لابي کردهايم تا با اين فرصت جلوي اعدام افراد گرفته شود چراکه اگر اين طرح مصوب شود، خيليها ديگر اعدام نخواهند شد و درست نيست براي چند هفته جان آدمي از دست برود».

او همچنين درباره آخرين مصوبات کميســيون قضائي در ارتباط با اعدام يا عدم اعدام افراد متهم در پروندههاي قاچاق نيز گفته بود: «صد کيلوگرم مواد مخدر ســنتي )بنگ، چرس، گــراس، ترياک، شيره، سوخته يا تفاله ترياک( و خريد، نگهداري و فروش دو کيلوگرم مواد مخدر صنعتي )هروئين، مورفيــن، کوکائيــن و ديگر مشــتقات شــيميايي مورفين و کوکائين و ســاير مواد( چنانچه ســابقه محکوميــت بيــش از يک مرتبه داشــته باشــند، محکوم بــه مجازات اعدام ميشــود. در غير اين صورت حســب مورد محکوم به حبس درجه يک يا دو ميشود». او همچنين «از لازمالاجراشدن اين مادهواحده مجرماني که اقدام به خريد، نگهداري و فــروش بيش از ٥٠ کيلوگرم مواد مخدر ســنتي )بنگ، چرس، گراس، ترياک، شيره، سوخته يا تفاله ترياک( و خريد و فروش بيش از دو کيلوگرم مواد مخدر صنعتي )هروئين، مورفين، کوکائين و ديگر مشتقات شيميايي مورفين و کوکائين و ساير مواد( و نگهداري بيش از پنج کيلــو )هروئين، مورفين، کوکائيــن و ديگر مشــتقات شــيميايي مورفين و کوکائين و ساير مواد( اقدام کنند، محکوم به اعدام و کمتر از ايــن مقدار محکوم به حبس درجه يک و دو خواهند شد».

موافقت دستگاهها با پيشنهاد توزيع مواد مخدر دولتي

نوروزي همچنين به «شــرق» خبــر داده «در زمينــه مديريت مــواد مخدر همچنيــن بنا داريم آييننامهاي از ســوي سازمان مبارزه با مواد مخدر و دادگستري نوشته شود و به دولت بيايد تا طرح توزيــع مواد مخــدر دولتي مشــابه آنچه پيش از انقلاب انجام ميشد، صورت پذيرد. پيشنهاد توزيع مواد مخدر دولتي با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچيان به تأييد رسيده و خوشبختانه تمامي مراجــع تصميمگيرنــده با اين پيشــنهاد موافقت کردهاند».

تأکيــد بــر لــزوم انقطــاع رابطــه معتــادان و قاچاقچيان

او بــا تأکيــد بــر عطفبهماسبقشــدن ايــن اصلاحــات جديد در قانون مبارزه بــا مواد مخدر يادآور شــده «همچنين کســاني که از اين به بعد مرتکب چنين جرائمي شــوند، براي توليد و توزيع مواد صنعتي دو کيلوگــرم مواد مخدر صنعتي يا حمل و نگهداري ســه کيلوگرم از همين نوع مواد مخدر با حکم اعدام مواجه ميشوند».

سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس در پاسخ به سؤالي درباره تصويب پيشنهاد ديگري در جلسه اخير اين کميســيون درخصوص توزيع دولتــي مواد مخدر به «ايلنــا» گفته: «با توجه به تأکيد ويژهاي که در سياســتهاي کلــي نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچيان صورت گرفتــه اســت، مقرر کرديــم دولت مــواد مخدر رقيــق در اختيار معتادان قــرار دهد تا اين عزيزان بتوانند بهتدريج تــرک کرده و به جاي آنکه جلب قاچاقچيــان مواد مخدر شــوند، به ســمت نظام آمده و از طريق مجاري رسمي نياز خود را برطرف کنند».

نماينــده اصولگراي رباطکريم و بهارســتان با تأکيد بر نهاييشــدن روند تصويب اين پيشــنهاد در کميســيون قضائــي و حقوقــي در پاســخ به ســؤالي دربــاره اينکه دولت قرار اســت چه نوع مواد مخدري در اختيــار معتادان قرار دهد، گفته «در واقع اين مواد مخدر شــامل همان متادون و موادي رقيقتر از مواد مخدر پيشين ميشود».

او در پاســخ به ســؤال ديگري دربــاره تفاوت ايــن مصوبه با آنچــه پيش از انقــلاب بهصورت توزيــع کوپني مواد مخدر انجام ميشــد، تصريح کرده «آن طرح اشــکالي نداشت و طرح جديد نيز تقريبا همان چيزي است که پيش از انقلاب انجام ميشــد. تصميمگيري در اين مــورد نيز در همان آييننامه اجرائي انجام خواهد شد و هدف ما اين اســت که رابطه معتادان و قاچاقچيان را منقطع کنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.