به فکر كوچ مريمها باشيم

Shargh - - سیاست -

خسته از گرفتارآمدن و گذر مضطربانه در خيابانهای شهر. خيابانهای شهری که امنيت لازم را برای آنها تأمين نمیکند. دختران و پســران جوان بســياری از اين ديار میروند، با تنگنظریها، با قدرندانســتنها، با فراهمنکردن محيطی امــن و پر از آرامش به اين کوچهای اجبــاری دامن نزنيــم. از تنشها بکاهيم و آنها را ببينــم. از رانتهــا و اختلاسها بکاهيم و فرصت دهيم به جای ناســا و کمپانیهای خارجی، جذب همين کارخانههای وطنی شوند. خيلیهاشان مايلانــد برگردند امــا از پس عواقــب فضای رانتی حاکم بر برخی ســازمانها و نهادهــا برنمیآيند. به شــعارهای خوشآبورنگ پايان دهيــم. فکری به حــال نخبگانی کنيم کــه رفتهرفته بــار میبندند و ميليونهای ديگــری که رؤيای رفتن در ســر دارند. ملتی که قدر زندگانش را نمیداند و برای مردگانش مرثيــه میســرايد، بهراســتی چقــدر زنده اســت؟ مرگ مريــم ميرزاخانی تلنگری اســت بر جامعهای نخبهستيز و مسئولان مسئوليتگريز که مرگ را پاس میدارند، نه زندگی را. درگذشت نابغه علمی جهان و اولين زن برنده جايزه رياضی فيلدز را به کسانی که انسان را پاس میدارند، تسليت میگويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.