تقدير ۲۱۴ نماينده مجلس از «فعاليتهای بینظير» وزير نفت

Shargh - - سیاست -

ایلنا: ۲۱۴ نماينده با امضای نامهای خطاب به رئيسجمهوری از «دســتاوردهای بیبديل وزارت نفت» در چهار سال گذشته قدردانی کردند. زنگنه در ســال ۹۲ تنها بــا ۱۶۶ رأی موافــق نمايندگان مجلــس نهــم در برابــر ۱٠۴ رأی مخالــف و ۱۳ رأی ممتنع توانســته بود به کابينه دولت يازدهم بپيوندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.