مؤتلفه حتی قادر به جذب فرزندان خود نيست

Shargh - - سیاست -

ایسنا: حجتالاســلام ناطقنوری گفت: حزب مؤتلفه بيش از ۵٠ ســال سابقه دارد و حتی بنده بــه همراه اخوی شــهيدم در اين حــزب فعاليت داشتيم. انصافا تشکيلات منســجم و مؤثری بود اما امروزه شاهديم ظهور و بروزی نداشته و حتی قادر به جذب فرزندان خودشــان در اين تشکيلات نيستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.