تذكر به وزير كشور درباره كولبران

Shargh - - سیاست -

خانــه ملت: اکبر رنجبرزاده در نشســت علنی )چهارشنبه هفته گذشته( مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نمايندگان به مسئولان را قرائت کرد. بر اين اساس، رسول خضری نماينده مردم پيرانشهر و سردشــت به وزير کشــور درخصوص تسريع در رفع فــوری مشــکلات پيشآمده بــرای کولبران زحمتکش معبر مرزی پيرانشهر در ۲7 تيرماه ۹۶ تذکر کتبی داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.