آیتالله جعفری: اجباری درمورد من در کار نبوده و نیست

فرزند امام جمعه کرمان: فشارهایی در کار بوده است

Shargh - - سیاست -

شــرق: پسلرزههای اســتعفای امام جمعــه کرمان ادامه دارد. آیتالله جعفری به خاطر مشکل جسمی استعفا نداده است. فشارهایی در کار بوده است. اینها سخنان فرزند امام جمعه مستعفی کرمان است. او با تأکید بر اینکه استعفای پدرش بهخاطر برخی فشارها بوده، به «ایلنا» اعلام کرد کــه آیتالله جعفری برای اقامه نماز جمعه مشــکل جســمی ندارد. سیدهادی جعفری گفته اســت: «آیتالله جعفری یک ماه پیش هنگام اقامه نماز عید فطر، چند لحظه دچار مشکلات تنفســی شــد اما نماز بدون هیچ مشــکلی برگزار شد و مثل ۳۷ ســال گذشــته کارهای خودشــان را انجام میدهند و هیچگونه کســالتی نیســت که مانع اقامه نماز توســط ایشان شــود. برخی افراد اینطور وانمود کردند که ایشــان مشکل تنفســی دارد و از مسئولیت امام جمعــه کرمان کنار برود». خبرگزاری «تســنیم» پیش از این گزارش داده بود که آیتالله جعفری گفته اســت به علت کهولت سن، ادامه مسئولیت بهعنوان نماینــده ولی فقیه برایــم مقدور نیســت و به همین دلیل اســتعفای کتبی خــود را به دفتــر رهبر معظم انقلاب اعلام کــردم و منتظر امر رهبــری در رابطه با ایــن موضوع هســتم. روابط عمومی دفتــر «آیتالله جعفــری» به ســایت «کرماننو» گفــت دفتر رهبری هنوز با اســتعفای آیتالله جعفــری موافقت نکرده اســت. برای همین نماز جمعه دیروز کرمان همچنان از سوی آیتالله جعفری اقامه شد. شایعه استعفا کی قوت گرفت؟

شــایعه اســتعفای آیتالله جعفــری همزمان با مراســم تقدیر از او قوت گرفت. نزدیــک به دو هفته پیش مراســم رونمایی از کتــاب «آیتالله جعفری به روایت اسناد ســاواک» با حضور حجتالاسلام تقوی رئیس شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه کشور در کرمان برگزار شــد. برخی حضور حجتالاسلام تقوی در کرمــان را بیارتبــاط بــا ماجرای اســتعفای امام جمعــه نمیدانند. برخی هم ماجرا را به فشــارهای چهرههای نزدیک به جبهه پایداری در اســتان کرمان نسبت میدهند.

فرزند آیتالله جعفری گفته است: «با وجود اینکه روحانیونــی مثل آقــای دعایی و یکــی از فرماندهان باســابقه نظامی با اســتعفای او مخالفت کردهاند اما فشارها برای اســتعفای او ادامه داشته است». فرزند خطیب نمــاز جمعه کرمــان در پایان بــه راهاندازی کمپینهــای مختلــف در کرمان بــرای ابقای آیتالله جعفری در مســئولیت امام جمعه کرمان اشاره کرده اســت. کمپینهایی با عنوان «نه به استعفای آیتالله جعفری». فرزند آیــتالله جعفری همچنین در پیامی کــه در کمپین تلگرامی «نه به رفتن آیتالله جعفری» منتشــر کرده، نوشــته اســت: «در محضر آقــا بودم. پیامهــای محبتآمیز شــما بزرگــواران را به محضر ایشان ابلاغ کردم. آقا فرمودند متقابلا پیام تشکر بنده را اعلام کرده و در شرایط فعلی حفظ وحدت و پرهیز از هرگونه تفرقه را خواســتار شــدند. ضمنا فرمودند فصلالخطــاب مقــام معظم رهبری هســتند. هرچه ایشــان تصمیم گرفتند تمکین میکنیم. در پایان تأکید بر آرامش و حفظ وحدت کردند».

از کرمــان خبر میرســد که مســئله اســتعفای آیتالله جعفری مهمترین مســئله روز اســتان شــده اســت و مردم و مســئولان ملی و اســتانی خواستار انصراف امــام جمعه کرمان از این تصمیم شــدهاند. آیتالله جعفری ۳۷ ســال اســت که خطبههای نماز جمعــه کرمان را ایــراد میکند. او در ســال 1۳۵۹ با حکم امام خمینی)ره( بهعنــوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان منصوب شــد. اصلاتا اهل کوهبنان و مشی سیاســیاش اعتدالی اســت. در شرایطی که برخی تریبونهــای نماز جمعه عملکــرد جناحی به خود گرفته، آنها که در این ســالها پای خطبههای او نشســتهاند، گواهی میدهند که رویــهاش همواره بر وحــدت بوده و هیچگاه اجازه نداده اســت تندرویها و سیاســیکاریها خدشــهای به وحدت کرمان وارد کننــد. گفته میشــود یکــی از ویژگیهــای آیتالله جعفری ولایتمداری و بیطرفی او در سیاست است و هیچگاه دیده نشــده اســت که از جناحی جانبداری کند. او در این ســالها رابطه نزدیکی با رهبر انقلاب،

سرلشــکر قاسم ســلیمانی فرمانده سپاه قدس، حسن روحانی و رئیس دولت اصلاحات داشــته است. مشی سیاســی آیتالله جعفری اعتدالی است و از نزدیکان فکری به اندیشــههای مرحوم هاشمیرفســنجانی و حامیان دولت روحانی به شمار میآید. درخواست استاندار

در واکنــش بــه اســتعفای آیــتالله جعفــری، اســتاندار کرمان پیامی صادر کرد کــه در آن از تلاش فرهیختگان اســتان و دلســوزان انقــلاب، رزمندگان، خانواده شــهدا و... برای منصرفکــردن امام جمعه کرمان از استعفایش خبر داده است. در این پیام آمده است: «محضر حضرت آیتالله جعفری را از روزهای ســخت مبــارزات انقلابی بــا رژیم ستمشــاهی درک کردهام. مسجد حافظ و همراهی شهید بزرگوار شهید حسین یوســف الهی در آن پایگاه که سرمنشأ مبارزات بر علیه رژیم ستمشــاهی مــردم کرمان بود، خاطرات من از روزهــای اول مبــارزات را شــکل میدهند. بر مشــی آزادگی، اعتدال و مردمیبودن پای فشــرده و محور وحدت همه گروهها و اقشــار قرار داشتهاند. در سالهای اخیر البته بیشتر از محضرشان فیض بردهام و بشــخصه وجود عزیزشان را کارگشــای مشکلات و حضورشــان را در وحدت و آرامش سیاسی اجتماعی استان بســیار راهگشا میدانم. در روزهای اخیر مکررا از ایشان درخواست کردم که از استعفا منصرف شوند و در پاســخ به موضوع کبر ســن و مشکلات جسمی کــه اذعان میکنند مهمترین کارکرد حضور ایشــان را ایجاد وحدت در بین سلایق مختلف نام بردهام. گرچه حضرت آیتالله جعفری اســتعفاي خــود را تنظیم و ارســال کردهاند ولی فرهیختگان اســتان و دلسوزان انقلاب، رزمندگان، خانواده شــهدا و... برآنند تا ایشان را منصرف کنند .»

نامــه حجتیکرمانــی و واکنــش معــاون کرمانی روحانی

حجتالاســلام محمدجــواد حجتیکرمانــی هم در نامهای بــه محضر مقام معظم رهبــری با تقدیم نامــه ۳۰۰ نفر از چهرههای شناختهشــده در حمایت از آیــتالله جعفــری خواســتار ابقــای وی بهعنوان امام جمعه کرمان شــد. در بخشــی از متــن این نامه آمده اســت: «امضاکنندگان توســط واســطه ارسال، از اینجانب خواســتار شــدهاند که با تأکید بر خواسته همراه بــا مصلحت اهالی اســتان کرمــان، به برکت ســابقه نیمقــرن ارادت و اخلاص حقیر به آن ســرور معظم، از حضورتان تقاضــا کنم که به مضمون نامه عنایت مخصــوص فرمایید. بهخصــوص که میدانم حضرتعالی عنایت ویژهای نســبت به آقای جعفری داریــد». دامنه واکنشها به معاون اول رئیسجمهور هم رســید؛ اسحاق جهانگیری در توییتر خود با انتشار عکســی از آیتالله جعفری نوشت: «یار دیرین امام و انقلاب و امام جمعه باســابقه کرمان، نماد روحانیت روشــنضمیر، آگاه، خوشــنام و معتدل است که خبر استعفایش نگرانم کرد».

امام جمعه کرمان: همه یک روز به سن بازنشستگی می رسند

دیــروز نمــاز جمعه کرمــان به امامــت آیتالله ســیدیحیی جعفری اقامه شــد. او در خطبههای نماز جمعه این هفته شــهر ضمن تشکر از شرکتکنندگان در نماز جمعه کرمان گفت: «در ۳۷ ســال که بنده در ســمت امامت جمعه این استان بودم، همواره مطیع حضرت امام خمینی)ره( و بعد از ایشــان مطیع رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده، هستم و خواهم بود. اگر بنده توفیقی داشتهام و توانســتهام کاری برای استان کرمــان انجام دهم به این دلیل بــوده که من همواره مــردم را معیار میدانســتم و میدانم، نه جریانهای سیاســی را که البته جریانات سیاســی نیز بخشــی از مردم هســتند و حرمتشان سر جای خودشان محفوظ است. بنده در ۳۷ سال گذشته از خط و خطبازی طبق شــهادت دوســتان حذر کردم و اگر موفقیتی بوده به دلیل این مهم است. همه انسانها یک روز به مرحله کهولت ســن و بازنشستگی میرسند و بنده هم از این اصل مهم مســتثنا نیســتم. هیچ اکــراه و اجباری در مورد من در کار نبوده و نیســت و من تشــکر میکنم از مسئولان و مردم که نسبت به بنده لطف دارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.