باید فضا را برای افراد نو باز کنیم

Shargh - - سیاست -

ســپاه نیوز: قاســم ســلیمانی فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران گفت: فرماندهان ما ابتدا خود را ســاختند و ســپس دیگران را و یک تربیت دینــی درون جبهــه شــکل گرفــت و ما شــاهد عارفتریــن عرفای حقیقی در دوران جنگ بودیم. او در نخســتین یادواره شهدای کن در حسینیه نور افزود: در دوران دفــاع مقدس در حاکمیت دینی و تمسک به اعتقادات دینی اهتمام شد و جوانان عــادی بودند که بــه مقامات بالا و بســیار بالایی رسیدند. سردار سلیمانی گفت: امروز اگر بخواهیم به اســتقلال و فرهنــگ حقیقت خــود بازگردیم بایــد همین یادوارههــا و کنگرهها و این فرهنگ را توســعه دهیم و باید فضا را برای افراد نو باز کنیم و بگذاریم همه بیایند؛ شــاید برخیها ظاهرشان مناسب نباشد اما باطن خوبی دارند. او ادامه داد: مگر در زمان شــاه نبودیم کــه یک حادثه همه ما را زنده کرد؛ فرهنگ شــهید و شهادت و یادوارهها جزء مؤثرتریــن کارهاي فرهنگی اســت. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اگر شــهدا نبودند و فداکاری نمیکردند، عزت ما پایدار نمیماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.