آمریکا با تحریم سپاه باید پایگاه منطقهای خود را جمع کند

Shargh - - سیاست -

فــارس: فرمانــده کل ســپاه در همایــش فرماندهان نیروی زمینی ســپاه گفــت: اگر آمریکا بخواهد موضوع تحریم دفاعی و تحریم ســپاه را دنبال کند، بایــد پایگاههای منطقــهای خود را تا عمق هزار کیلومتــر در اطراف ایران جمعآوری و اشتباه محاسباتی خود را با هزینه بالایی تصحیح کنــد. ســردار محمدعلی جعفری افــزود: اکنون مــردم ما خــود را برای تداوم ایســتادگی در برابر فشــارهای اقتصادی که آمریکا چندســالی است علیه ما آغاز کرده، آماده کرده و به فریبکاریهای دشــمن در قالــب توافــق برجام بــه خوبی پی بردهاند و نقض آشــکار آن را در قالب تحریمهای جدید s722 علیه توان دفاعی و موشــکی ســپاه بهوضوح مشاهده میکنند و بیصبرانه در انتظار موضعگیری مقتدرانه مســئولان سیاست خارجی کشور هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.