ایران برای اولین بار «آهن اسفنجی» تولید کرد

جشن ملی فولاد

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: شــاید بتوان گفت تنها طــرح، از طرحهای هشتگانه فولادی است که جانماییاش را میتوان تا حــدودی پذیرفــت. درســت در کنار بنــدر امام خمینی ماهشــهر و کنار راهآهن خــط جنوب. حالا بعد از 1۰ ســال، شــرکت صنعت فولاد شادگان، به مرحله بهرهبرداری رســیده و در همین راستا هم از تکنولوژی ایرانیزه شــده بهره برده است. تکنولوژی پرد PERED() که به ابتکار شــرکت MME یکی از شــرکتهای برونمرزی ســازمان توسعه و نوسازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران )ایمیــدرو( در آلمان فعال شــده و حالا برای نخســتینبار مراحل آزمایشــی خود را در رقابت بــا تکنولوژی آمریکایی میدرکس دنبال میکند. بــا این اوصاف 22 هزار تن آهن اســفنجی به روش کاملا ایرانــی برای اولینبار در جهــان تولید شــد. بــر همین اســاس دولت بنا دارد شــرکت فولادی شــادگان به روش پــرد را در هفته آینده در حضور معــاوناول رئیسجمهور در قالب جشــنی ملی، افتتاح کند. حســن کرباسچی، مدیرعامــل شــرکت دولتی MME دربــاره فعالیت این شرکت گفت: توانایی صادرات تکنولوژی ایرانی در داخل و خارج از کشــور فراهم شده است. ما در تمامــی ظرفیتها و محصولات در آهن اســفنجی ســرد و گرم امکان تولید داشته و در هیچ جای دنیا محدودیتــی برای عرضه این محصــولات نداریم.به گفته وی، پرد که شــعار اصلی آن شاهکار صنعت است، تلفیقی از تمام مزایای تکنولوژیهای روز دنیا در تولید فولاد اســت. ما در این تکنولوژی رتبه اول تولید آهن اســفنجی در دنیــا را از آن خود کردهایم. مدیرعامل شــرکت دولتــی MME در رابطه با طرح تولید خوراک به روش پــرد، برای اولینبار در جهان گفت: بههیچوجه بحث شکســت این طرح مطرح نیست و درحالحاضر با بهثمررسیدن فولاد شادگان از موفقیــت این پــروژه مطمئن هســتیم.وی افزود: ابداع این طرح، کار یک فرد نبوده و بهثمررســاندن آن حاصــل تجربیات گذشــته، تحقیقــات متعدد و مجموعهای از تلاشهای مهندسان است.کرباسچی بــا بیان اینکه هر نوع تولید آهن اســفنجی به روش پرد آزمایشــی اســت، گفت: توقعهای ایجادشده در میــان مردم، باعث شــده نتوانیم به صــورت کامل نتایج محصول را از این روش بررســی کنیم. اما قول میدهیم در شــش ماه آینده با رســیدن به ظرفیت تولیــد، بااســتفاده از این پروژه جدیــد، آمار کامل و مقایسهای از مزیتهای پرد نسبت به روش قدیمی میدرکس را ارائه دهیم.بــه گفته وی، درحالحاضر روش پــرد علاوه بر چهــار کارخانــه ایرانی در یک کارخانه فولادی در چین به کار گرفته شــده اســت. عبــاس تفضلــی، مدیرعامل شــرکت فولادســازی شــادگان نیــز در این نشســت خبری گفــت: فولاد شــادگان یکی از هشــت طرح فولادی است که در ســال ۸6، از ســوی دولت با هدف محرومیتزدایی از مناطق محروم پایهگذاری شد و این طرح بهعلاوه ســه طرح دیگر از طریق تکنولوژی بومیســازی به نــام «پرد» به راه افتاده اســت.تفضلی با اشــاره به ثبت این تکنولوژی در ســال 2۰۰5 در کشــور آلمان گفت: باوجود نوبودن این تکنولوژی و ناآشــنابودن پرســنل با آن، عارضههای دوران راهاندازی نســبت به کارخانههای مشــابه کمتر بوده است.مدیرعامل شــرکت فولادســازی شــادگان، با بیان اینکه در 31 خرداد ماه امسال 22 هزار تن آهن اسفنجی در فولاد شادگان تولید شد، افزود: درحالحاضر 2۰ هزار تن از آن به کارخانه فولاد خوزستان واگذار شده و اکنون با ظرفیت 75 درصد مشغول به کار هستیم که تا هفته آینده این ظرفیت به صددرصد خواهد رســید که در آن صورت، در میزان تولید، به ظرفیت اســمی تولید ۸۰۰ هزار تن در سال دست مییابیم.تفضلی تصریح کــرد: امروزه در جهان احداث کارخانــه با تولید زیر 1۰ میلیون تن اقتصادی نیســت، امــا دلیل اینکه ما بــا ظرفیتهای پاییــن کار میکنیم بــه علت منابع ارزانقیمت در کشــور اســت.او ادامــه داد: تاکنون بالغ بر پنج هزار میلیارد از هشتهزارو ۸۰۰ میلیارد ریال هزینههای آن، از سوی شرکت فولاد خوزستان تهیه و ســرمایهگذاری شده اســت. فولاد خوزستان همراه با ســازمان ایمیدرو به ترتیب سهامداران 65 و 35درصدی این شــرکت هستند که از سال 93 به اینســو، فولاد خوزستان، مسئولیت مدیریت اجرائی فولاد شــادگان را به صورت جدی در دســت گرفته اســت.مدیرعامل فولاد شادگان با اشــاره به میزان اشــتغالزایی در این شــرکت افــزود: درحالحاضر 3۰۰ نفر از نیروهای بومی در این شــرکت مشــغول به فعالیت هستند و زمانیکه طرح آهن اسفنجی و فولادســازی به مرحله بهرهبرداری برسد، این تعداد به 7۰۰ نفر خواهد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.