وزیر اقتصاد از هدفمندشدن پرداخت نقدی خبر داد

یارانهها حذف نمیشود

Shargh - - اقتصاد -

شرق: هنــوز هم دغدغهها نسبت به حذف یارانههاي نقدي پابرجاســت. بنــا بر قانون بودجــه و همچنین تکلیف مجلس، دولت باید تا پایان سال جاري نسبت به حذف یارانههاي نقدي براي دهكهاي پردرآمد اقدام کند. بر همین اساس علي طیبنیا، وزیر امور اقتصادي و دارایي، نسبت به موضوع حذف یارانههای نقدی در دولت دوازدهم واکنش نشان داد. طیبنیا در پاسخ به این سؤال که با توجه به پیروزی گفتمان حجتالاسلام حسن روحانی در انتخابات ریاستجمهوری آیا دولت برنامــهای برای حذف یارانهها در دوره دوازدهم خود خواهد داشــت یا خیر، به تسنیم گفت: یارانهها حذف نخواهند شد، بلکه پرداخت یارانهها هدفمند میشود. این گفتــه او، ناظر بر همان تکلیــف قانوني بر دولت اســت. همان قانون بودجه که دولت را مکلف کرده یارانــه نقدي دهكهــاي پردرآمد را حــذف کند. این تکلیفي است که از سال گذشته از دولت خواسته شده. به گفته هادي حقشــناس، اقتصاددان در گفتوگو با «شــرق»، دولت باید اکنون تصمیــم بگیرد که به چه شــکل، اقدام به حذف یارانه نقــدي پردرآمدها کند. حقشناس اشارهاي به عقبه این کشمکشها ميکند و ميگوید: نکته مهم این اســت که پس از استحصال درآمد حاصل از هدفمندکــردن یارانهها قرار بود 5۰ درصد بین مردم توزیع شــود و 3۰ درصد براي تولید و 2۰ درصد هم براي دولت بماند، اما از ســال ۸9 تا سال جاري، دولت از سایر منابع کمك گرفته تا یارانه نقدی بــه مردم پرداخت شــود.او ميافزایــد: از آذر ۸9 تا ســال 91، قیمت حاملهاي انرژي تا آن میزان جوابگو نبــود و منابع حاصــل از هدفمندي به 42 هزار میلیارد تومان نميرســید. بنابراین دولت وقت از ســایر منابع اســتفاده ميکرد و این رونــد تا امروز هم ادامه پیدا کرد.کشــمکشها ســر حذف یا عدم حذف یارانه نقدي گاهي حتي به تنش میان دولت و مجلس هم بدل شده بود. آن زمان که مجلس تأکید داشت براســاس قانون، دولت باید یارانه پردرآمدها را حــذف کند، محمدباقر نوبخت، ســخنگوي دولت تأکید داشــت که این اقدام به ســرعت به هیچعنوان ممکن نیســت. اشــاره او به اقتصاد سیاســي کشور در شــرایطي بود که در ســال پایاني دولت، این اقدام ميتوانســت براي دولت گران تمام شــود. خطا هم نبود، دلواپساني بودند که بارها تلاش کردند از حذف یارانه نقدي بر مبناي قانون، علیه دولت بهره برده و از آن به اسم حذف یارانه فقرا یاد کنند.همین امر حتي در انتخابات هم دســتاویزي نــزد کاندیداهاي مقابل دولت شده بود. آنها تأکید داشتند که دولت در حذف یارانههاي نقدي پردرآمدها تعلــل کرده، اما در عین حال تأکید داشــتند که اگر روي کار بیایند، یارانههاي نقدي را افزایــش خواهند داد. همــان زمان بود که سخن از یارانههاي ســهبرابري از سوي دو کاندیداي جناح مقابل به گوش ميرســید که این اظهارنظرها واکنشهــاي فراواني را هــم از ناحیه دولت و هم از سوي کارشناســان به دنبال داشت. همان زمان مرکز پژوهشهاي مجلس به ماجرا ورود کرد و در تحلیلي جامع، میــزان افزایش یارانه نقدي را بر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید افراد ســنجید. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشــی با عنوان «پولپاشــی در اقتصاد: مبانی و آثار» بر تمایل دولتهــا براي خریــد محبوبیــت و افزایش مخارج دولت، خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس و ایجاد کسري بودجه اشاره کرده بود. بنا بر این گزارش، پولپاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت براي جبران کسري بودجه، بهطوری که امکان بازگرداندن آن وجود نداشــته باشــد، از مصادیق یک سیاســت پولی غیرمتعارف به نام «توزیع هلیکوپتری» شمرده میشــود. در گــزارش مرکز پژوهشهــای مجلس برآورد شده اســت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر 5۰ هــزار میلیارد تومان پولپاشــی در بودجه دولت )معادل کمی بیش از 5۰ هزار تومان برای هر ایرانی(، در ســال اول، حداقل اثر تورمــی معادل افزایش 6.4 درصد داشــته باشد و پیشبینی تورم فعلی را از 11.2 درصد کنونی در ســال جاری به 17.6 درصد در پایان سال برساند. علاوه بر این همانگونه که توضیح داده شــد، وضعیت نظام بانکی کشــور بهگونهای اســت که هرگونه اقــدام غیرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ ســود بانکی میتواند آسیبهای جدی و بعضا جبرانناپذیری از قبیل تورمهای افسارگسیخته در پی داشته باشد.آنچه دســتاویزي نزد کاندیداهاي مقابل دولت شده بود و جوي ملتهب در جامعه ایجاد کرد، بيتوجه به برنامهاي بــود که دولت براي حمایت از اقشار کمدرآمد در ســه دهك ضعیف در نظر گرفته بود. حمایتی که نه یکشبه و دستوری، بلکه براساس قانون برنامه ششــم توســعه و در قالــب یک فرایند کارشناسیشده صورت گرفته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.