نگراني سپردهگذاران را درك ميكنيم

Shargh - - اقتصاد - ولیاله سیف رئیس کل بانک مرکزی

پیــرو مباحــث قبلی دربــاره لزوم اســتقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ســاماندهی نهادهــای پولی غیرمجــاز به عنوان تهدیــد جدی پیــشروی نظام مالــی و اقتصادی کشــور و تلاشها و هماهنگیهای انجامشده در مجموعه حاکمیت نظام برای حلوفصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و ســپردهگذاران، توضیحاتــی را به شــرح زیــر ضــروری میدانم: نهادها و مؤسســات غیرمجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کردهاند. یکی از مهمترین این موارد، نبود پاســخگویی مناســب به سپردهگذاران اســت که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده، مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشــکل اســت. لیکن باید به این نکتــه توجه کرد که زیانها و کســریهای این مؤسســات ناشــی از عملکــرد غیرتخصصی، غیرحرفــهای، ســودجویانه و بعضــا ناســالم و فســادزای گردانندگان این مؤسســات است. بانک مرکزی بهعنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیــده دو راه دارد: یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند یا اینکه نظارهگر تعمیق و گســترش مشــکلات و معضلات ناشی از ادامه فعالیت آنها باشــد. بانک مرکزی با عمل به مســئولیت ذاتی و قانونی خود و براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملــی در چارچوب یک راهبــرد اصولی حاکمیتی نسبت به ســاماندهی و حلوفصل این مؤسسات اقدام کرده اســت. قاعدتا تأمین کســری به وجود آمده در ترازنامه این مؤسســات جهت بازپرداخت وجوه سپردهگذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید درباره آن اتخاذ تصمیم شود. سه راه وجود دارد: الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛

قطعــا تزریق منابع پرقدرت و تورمزا از ســوی بانــک مرکزی به افزایش رشــد پایه پولی و رشــد نقدینگی منجر شــده و نتیجــه آن تورم و افزایش ســطح قیمتها در جامعه اســت کــه به معنی کاهــش قدرت خریــد کلیه ۸۰ میلیــون نفر آحاد جامعــه ایرانــی خواهد بود. در واقع کســری این مؤسســات از جیب تمام افــراد جامعه پرداخت میشود. ب ـ تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛ در ایــن روش به دلیل چســبندگی هزینههای جاری )حقوق و دســتمزد( تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر میشــود که به رشد اقتصادی و اشــتغال لطمه میزنــد. در واقع هزینههای تأمین کســری در این روش هماننــد روش اول بــه کل جامعه تحمیل میشــود و صرفا مجــاری اثرگــذاری آن متفاوت است.

ج ـ تأمیــن کســری از ســوی صاحبــان و گرداننــدگان ایــن مؤسســات؛ در واقــع در ایــن روش بــا هدف جلوگیــری از تخصیص پاداش به سوءاســتفادهکنندگان، کســری به وجــود آمده از ســوی مســئولینی که با رفتارهــای غیرحرفهای، ســودجویانه و رانتخوارانه خویش، این زیانها را به وجود آوردهاند، تأمین و جبران میشود. در این راهبرد، براســاس منابع مالی موجود در مؤسسه و در هماهنگــی با مرجع قضائــی در مرحله اول سطح مشخصی از ســپردهها تأمین و بازپرداخت شــده و حقوق ســپردهگذاران تا سطح تعیینشده بازپرداخت میشــود و در مرحلــه بعد به منظور تعیین تکلیف بقیــه ســپردهها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل داراییها نســبت به تســویه حســاب از محل داراییها اقدام میشــود. بدیهی است با توجه به مسئولیت و عاملیتی که مؤسسان و صاحبان تعاونیهای غیرمجاز در ورود خسارت داشــتهاند، مســئولیت هرگونه کســری در تسویه حســاب با ســپردهگذاران برعهده آنها خواهد بود و مرجع قضائی تلاش میکنــد داراییها و اموال متهمــان را بهدقت شناســایی و از محل آن اقدام کند. بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسئول با هــدف تأمیــن منافــع و حقوق ســپردهگذاران فعالیت میکند. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طــرق مختلف قانونی، مانند مصــادره اموال و داراییهای صاحبان و متولیان این تعاونیها تأمین میشــود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان مؤسسه عودت میشود.

علاوهبراین، با وجــود محدودیتهای موجود، بانــک مرکزی برای تســریع در امکان دسترســی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.