مجامع؛ بازار را سبزپوش كردند

Shargh - - اقتصاد - پدرام سمیعیتبریزی کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

آخریـــن روز هفته برای بورس ســـبز بـــه پایان رســـید. در ایـــن روز اکثـــر نمادهـــای معاملاتی با افزایش قیمت همراه شـــدند. در این روز شـــاخص کل توانست با رشـــد 426.۸3 واحدی وارد کانال ۸۰ هزارواحدی شـــود. در پایان معاملات روز چهارشنبه؛ بیش از یکمیلیـــارد و 2۸7میلیون انواع ســـهم و اوراق بهادار بـــه ارزش چهار هـــزار و 379میلیارد ریـــال در بورس تهران و فرابورس دادوســـتد شـــد که ایـــن مبـــادلات شـــاخص کل را 426.۸3 واحد تقویت کرد. دیـــروز که اغلب نمادهـــای معاملات رونـــد مثبتی را طـــی کرده بودند، شـــاخص قیمت نیز با رشـــد 141.93 واحدی به عـــدد 26هزار و 544 واحد و شـــاخص آزاد شـــناور نیز با رشـــد 559.۰4 واحدی بـــه عدد ۸۸ هـــزار و 21۰واحد رســـیدند. در ایـــن معامـــلات نمادهـــای «پارســـان، وغدیر، فخـــوز و فـــارس » با توجـــه به رشـــد مطلوبي که داشـــتند، تأثیر بســـزایی بر مثبتشـــدن شـــاخص کل بـــورس تهران گذاشـــتند. لازم به ذکر اســـت؛ در ایـــن روز اکثر گروههای معاملاتی شـــاهد رشـــد قیمتهای نمـــاد معاملاتی خود بودند. این رشـــد در گروه رایانـــه به دلیل عرضه «پرداخت» تشـــدید شـــد. پـــس از مدتهـــا در گروههای انبوهســـازی، بیمههـــا، ســـرمایهگذاری، ســـیمان، خدمات فنی و مهندســـی، دارویی و خودرویی این رشـــد بســـیار به چشـــم آمد و اکثر نمادهای فعال رشـــد قیمت را تجربـــه کردند. روز گذشـــته «پرداخـــت» پس از عرضـــه اولیه، بیشـــترین تقاضای خرید بـــازار را به خـــود اختصـــاص داد. همچنین «ســـخزر» باز هم بیشـــترین صـــف فـــروش را داشـــت. علاوهبراین «فنوال» پـــس از بازگشـــت از مجمع بـــا افزایش 9.6درصدی قیمت بیشـــترین افزایـــش قیمت بازار را رقم زد. پـــس از آن «پرداخت، فروس و تکشـــا» بیشـــترین افزایش قیمـــت را داشـــتند. «ثاباد» نیز بیشـــترین کاهش قیمـــت را داشـــت. در معاملات آخریـــن روز هفته جـــاری، «اخابر» بـــا عرضه دو بلوک به حجـــم 599میلیون و 5۰۰هزار ســـهم به ارزش یکهـــزار و 1۸2میلیارد ریال بیشـــترین حجم و ارزش معامـــلات را به خود اختصـــاص داد. این معامله تأثیر بســـزایی در حجـــم و ارزش معاملات دیروز برجای گذاشـــت. در پایـــان معاملات دیروز، آخرین نمادهایی که قرار اســـت بـــه مجمع بروند، متوقف شـــدند. تعداد این شـــرکتها به چهارنماد رســـید. روز شـــنبه باید دید نمادهایی کـــه پیش از این متوقف شـــده بودند و قرار اســـت بازگشـــایی شـــوند، با چه نوسانی گشـــایش مییابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.